Vanliga frågor om medlemskap

Varför finns C/O City?

Vår vision är att C/O City ska utvecklas till den naturliga mötesplatsen och kunskapsplattformen för alla som verkar inom samhällsbyggnad och som är övertygade om att naturbaserade lösningar har en viktig och nödvändig roll att spela i morgondagens urbana miljö.

C/O City verkar helt utan kommersiella intressen, utifrån de behov som medlemmarna formulerar och de utmaningar som klimatförändringar och andra förändringar innebär för  vår urbana miljö.

Vad kan vi få ut av ett medlemskap?

Genom ert medlemskap får er organisation tillgång till den samlade kunskap som föreningens andra medlemmar erbjuder. Experter, utförare och beställare i samhällsbyggnadssektorn ges en bred plattform att verka från, synas i och skapa nya kontakter genom.

Vi vill att de aktiviteter som C/O City ordnar ska bidra till en naturlig och viktig del i er medarbetarutveckling. Som leverantör eller beställare i planering och byggande blir ett medlemskap ett sätt att säkerställa att ni ligger långt fram, får tillgång till aktuell forskning och tillämpning.

Vad förväntas av oss och hur kan vi bidra?

En förening bygger på medlemmarnas engagemang och intresse. Medlemmarnas engagemang och aktiva deltagande har stor betydelse för att utveckla föreningens verksamhet (möten, erfarenhetsutbyten och utbildningar) efter intresse och förmåga. Vår ambition är att alla medlemmar ska få ut mer än de stoppar in – tillsammans blir vi starka, intressanta och relevanta!

Hur sköts och utvecklas föreningen C/O City?

Föreningens årsmöte utser en styrelse som sköter förvaltning och ekonomi. Styrelsens sammansättning hittar du under Föreningen

Under 2018 arbetar ett antal grupper med att ta fram material, arrangera medlemsmöten och ordna träffar för erfarenhetsutbyten. I planen finns även en nationell konferens under 2019. Allt arbete för att driva och utveckla föreningens verksamhet utförs ideellt, genom insatser av medlemmarna. Alla medlemmars engagemang och hjälp är värdefullt och behövs för att våra gemensamma mål ska nås! Fundera gärna på hur just din organisation kan bidra.

Utträde ur föreningen

Medlemskap avser helt verksamhetsår. Medlem kan således enbart utträda ur föreningen vid verksamhetsårets slut. Medlem som önskar utträde ska ha inkommit med en skriftlig uppsägning till föreningen senast tre månader före utgången av verksamhetsåret.