Exempel och inspiration

Gröna lösningar ger levande städer – exempelsamling

En exempel- och inspirationssamling som visar olika naturbaserade lösningar i stadsdelar, parker, hus och bostadsgårdar samt i gaturummet. Här finns flera exempel på dagvattenlösningar, gröna tak, upprustning av bostadsgårdar och hur verktyget grönytefaktorn bidrar till att skapa en grön stadsmiljö.

Ladda ned exempelsamlingen: Gröna lösningar ger levande städer (PDF)

GYF synliggör ekosystemtjänster i Malmö och Göteborg

GYF allmän platsmark har effektivt använts som ett kartläggnings- och visualiseringsverktyg för ekosystemtjänster i Sege park och i Masthuggskajen.
LÄS MER

I Norra Djurgårdsstaden får naturen göra jobbet

Norra Djurgårdsstaden är Stockholms mest omfattande stadsutvecklingsområde. Här kommer cirka 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser att byggas. Området är ett av stadens miljöprofilområden där ekosystemtjänster är en viktig del i arbetet med att skapa en hållbar stadsutveckling. 
LÄS MER

Öppna dagvattenlösningar främjar ekosystemtjänster

Med smart planering kan dagvatten främja ekosystemtjänster. Mest effektivt är ofta att kombinera flera olika lösningar. Ett dike i kombination med en större nedsänkt vegetationsyta – en så kallad regnbädd – ger plats för en blomrik plantering och leder bort stora vattenmängder. Samtidigt fördröjs och renas smutsigt vatten från kringliggande vägar och andra hårdgjorda ytor i staden. Här är tre exempel på dagvattenlösningar i stadsrummet i Nacka, Karlstad och Stockholm.
LÄS MER

Samarbete med Fortaleza, Brasilien

I C/O City projektet bedrevs ett samarbete och utbyte för att skapa verktyg för urbana ekosystemtjänster, mellan projektpartners i Sverige och universitet, byggindustri, arkitektförbund och kommunen i Fortaleza i nordöstra Brasilien. I C/O Citys projektmål ingick att exportera svenskt kunnande inom hållbart stadsbyggande. I Fortaleza är intresset stort för grönytefaktorn och för certifieringssystem. De resultat som tagits fram inom C/O City har översätts och testas i Fortaleza. 
LÄS MER