Exempel och inspiration


Gröna lösningar ger levande städer – exempelsamling

En exempel- och inspirationssamling som visar olika naturbaserade lösningar i stadsdelar, parker, hus och bostadsgårdar samt i gaturummet. Här finns flera exempel på dagvattenlösningar, gröna tak, upprustning av bostadsgårdar och hur verktyget grönytefaktorn bidrar till att skapa en grön stadsmiljö.

Ladda ned exempelsamlingen: Gröna lösningar ger levande städer (PDF)


GYF synliggör ekosystemtjänster i Malmö och Göteborg

GYF allmän platsmark har effektivt använts som ett kartläggnings- och visualiseringsverktyg för ekosystemtjänster i Sege park och i Masthuggskajen.
LÄS MER


I Norra Djurgårdsstaden får naturen göra jobbet

Norra Djurgårdsstaden är Stockholms mest omfattande stadsutvecklingsområde. Här kommer cirka 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser att byggas. Området är ett av stadens miljöprofilområden där ekosystemtjänster är en viktig del i arbetet med att skapa en hållbar stadsutveckling. 
LÄS MER


Öppna dagvattenlösningar främjar ekosystemtjänster

Med smart planering kan dagvatten främja ekosystemtjänster. Mest effektivt är ofta att kombinera flera olika lösningar. Ett dike i kombination med en större nedsänkt vegetationsyta – en så kallad regnbädd – ger plats för en blomrik plantering och leder bort stora vattenmängder. Samtidigt fördröjs och renas smutsigt vatten från kringliggande vägar och andra hårdgjorda ytor i staden. Här är tre exempel på dagvattenlösningar i stadsrummet i Nacka, Karlstad och Stockholm.
LÄS MER


Miljöanpassning av planer med ekosystemtjänster som framgångsfaktor

Structor har utvecklat en iterativ process för undersökning av planer utifrån ekosystemtjänster och framtagna hållbarhetskriterier, som båda fungerat som framgångsfaktorer för hållbarhet. I Structors checklista är dessa kopplade till miljöaspekter med förklarande texter/exempel. Tanken är att skapa något positivt som främjar hållbar utveckling istället för att miljöbedömningen blir en begränsande faktor för planeringen.
LÄS MER


Resiliens i praktiken: Grönstruktur för minskad sårbarhet i Västra Mark, Växjö

Projektet ”Resiliens i praktiken för svensk förvaltning” drivs av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitetet och Albaeco. Växjö kommun är en av deltagarna i projektet och har gjort en pilotaktivitet kring Västra Mark – ett verksamhetsområde som i översiktsplanen föreslås omvandlas till blandstad med grönstruktur och ekosystemtjänster som en självklar del. Det framtagna förslaget till ny övergripande grönstruktur för stadsdelen utvärderades utifrån sju principer för resiliens och stresstestades mot bland annat väntade klimatförändringar.
LÄS MER


Samarbete med Fortaleza, Brasilien

I C/O City projektet bedrevs ett samarbete och utbyte för att skapa verktyg för urbana ekosystemtjänster, mellan projektpartners i Sverige och universitet, byggindustri, arkitektförbund och kommunen i Fortaleza i nordöstra Brasilien. I C/O Citys projektmål ingick att exportera svenskt kunnande inom hållbart stadsbyggande. I Fortaleza är intresset stort för grönytefaktorn och för certifieringssystem. De resultat som tagits fram inom C/O City har översätts och testas i Fortaleza. 
LÄS MER