Miljöanpassning av planer med ekosystemtjänster som framgångsfaktor

Exempel på visualisering av planförslaget i Arboga kommun som tagits fram av Structor. Bild: Lovisa Sandström

Structor har utvecklat en iterativ process för undersökning av planer utifrån ekosystemtjänster och framtagna hållbarhetskriterier, som båda fungerat som framgångsfaktorer för hållbarhet. I Structors checklista är dessa kopplade till miljöaspekter med förklarande texter/exempel.

Tanken är att skapa något positivt som främjar hållbar utveckling istället för att miljöbedömningen blir en begränsande faktor för planeringen. Resultatet blir att miljöanpassningsåtgärder vidtas tidigt och hållbara planer skapas.

Arbetssättet har bland annat använts för att undersöka en detaljplan i Arboga kommun, vilket har publicerats i Naturvårdsverkets exempelbank.