GYF – Grönytefaktor för stadsdelar

Foto: C/O City

Sedan sin etablering år 2010 har C/O City arbetat med att utveckla verktyg och metoder för att främja ekosystemtjänster i stadsmiljöer. Ett av dessa verktyg, känt som GYF (Grönytefaktor för stadsdelar), är skapat för att underlätta planeringen av ekosystemtjänster i staden. Under hösten 2023 släpptes den senaste versionen av verktyget, GYF 3.0.

Grönytefaktorn är en beräkningsmodell för ekosystemtjänster där de beräknas kvantitativt på en avgränsad yta. Syftet kan vara olika – att uppnå certifieringskrav som Miljöbyggnad 4.0, att undersöka hur en föreslagen utveckling påverkar ekosystemtjänster, att styra mot fler ekosystemtjänster eller att synliggöra potentialen för att utveckla dem. Grönytefaktorn som modell kan även anpassas efter organisationens behov och jämföras med andra nyckeltal som hanterar andra frågor. GYF kan användas både för kvartersmark och allmän platsmark och kan således i olika skalor – från ett kvarter till hela stadsdelar. Arbetet med att utveckla GYF har pågått under flera år och flera samhällsaktörer har varit involverade i processen.

Den senaste versionen, GYF för Stadsdelar 3.0, förkortat GYF 3.0, släpptes hösten 2023. Huvudsyftet med GYF 3.0 är att synliggöra ekosystemtjänster geografiskt och kvantitativt i en GYF-kvot. Den kan användas för att skapa nulägesbeskrivningar, jämföra olika scenarier och säkerställa uppföljning av ekosystemtjänster. Föregångaren till GYF 3.0 var Grönytefaktor för stadsdelar 2.0 (tidigare känd som Grönytefaktor för allmän platsmark), som utvecklades 2018.

l

Genom att ställa krav på byggaktörer att arbeta med grönytefaktorn kommer frågorna om en grönskande och klimatanpassad utomhusmiljö in tidigt i planeringen. Det gäller även för stadens arbeten. För mig som projektchef är det ett bra verktyg för att säkerställa att alla arbetar med frågorna på ett strategiskt sätt.
– Projektchef på Stockholm stad

l

Foto: C/O City

C/O City har även kommit med en exempelsamling över GYF projekt, kallad ”Grönytefaktorn i Stadsplaneringen”. Denna samling skapades som en del av ett praktikprojekt som genomfördes under vintern 2022/2023 och involverade testning av GYF 3.0 och QGYF i pilotprojekt i fyra olika kommuner. Resultaten från dessa pilotprojekt bildade grunden för de exempel som samlades in. Dessutom inkluderades exempel från tidigare pilotprojekt där Grönytefaktorn använts i stadsplaneringsprojekt. Huvudsyftet med exempelsamlingen är att tillhandahålla en sammanställning av information och erfarenhetsdelning om tidigare tillämpningar av dessa verktyg inom stadsplaneringen. Exemplen täcker olika nivåer av tillämpning, inklusive kvartersmark, allmän platsmark och stadsdelsnivå, och de presenteras i kronologisk ordning från förr till nu.

SÅ HÄR KOMMER DU IGÅNG!

Förslag till arbetsprocess: GYF och QGYF i arbetsprocessen

Teknisk användarmanual: Manual för GYF

Ladda ner verktyget här: GYF beräkningsmall

Exempelsamling från tidigare GYF projekt: Grönytefaktorn i Stadsplaneringen

Hej

Se vanliga frågor i FAQ om GYF och QGYF.

För övriga frågor om GYF, maila till info@cocity.se.

Vill du lära dig mer om GYF eller vara med och påverka den fortsatta utvecklingen? Vi erbjuder seminarier och utbildningar i GYF för våra medlemmar. Gå med i C/O City idag för att bli en del av vårt nätverk!