Gröna klimatskal – fukt och brand

Genom projektet C/O City har gröna tak och väggar utvärderats med avseende på hygrotermiska egenskaper, bland annat med mätningar på både väggar och tak men även med simuleringar.

Kortfattat visar resultaten som redovisas i rapporten att:

  • Som i den tidigare studien i C/O City steg 2, visas att gröna väggar med växtsubstrat ger en tydlig temperaturutjämnande effekt som till största del beror på växtsubstratets termiska massa. Mätdata som inhämtats från samma vägg i steg 3 styrker detta.

  • Den temperaturutjämnande effekten från vägg- och taksubstrat påverkar konstruktionens yttre del, både för tak och för väggar med modulsystem, på så sätt att väggen eller taket kan vara varmare under vissa perioder och kallare under andra jämfört med en referenskonstruktion utan grön yta.

  • För fallstudien Stora Sjöfallet där ett biotoptak anlagts, visar simuleringsresultat, som bl a studerats i denna rapport, att den gröna överbyggnaden inte påverkar den underliggande konstruktionen negativt eller leder till mögelpåväxt på råsponten under tätskiktet under tiden mätningarna genomförts. Mätningarna i fallstudien styrker detta då uppmätt fuktkvot i råspont under tätskiktet för både grus- och grönytor visar på värden under kritisk nivå. Även omgivande temperatur och relativ fuktighet i luften under råsponten på vinden har mätts och simulerats.

  • Resultaten visar heller inte på någon skillnad i temperatur och relativ fuktighet mellan grus- och grönytor under tiden mätningarna genomförts. Detta kan till viss del förklaras av att de solcellspaneler som planerats ej monterats på taket vilket hade kunnat ge skuggeffekter som i sin tur påverkar konstruktionen nedanför.

  • Jämförelse mellan mätresultat och simuleringar av det gröna taket visar att simuleringar kan genomföras för att undersöka en specifik konstruktionsdel vad gäller trender i temperatur och relativ fuktighet, men att hänsyn måste tas till material-, randvillkor och klimatdata som har stor inverkan på simuleringens resultat, varför en viss försiktighetsprincip bör tillämpas.

Ladda ner rapporten Gröna klimatskal -fukt och brand (PDF)