QGYF – ett open source-verktyg för grönytefaktor i QGIS

C/O City utvecklade under våren 2019 verktyget QGYF – en GIS-baserad grönytefaktor för stadsdelar. Verktyget består av ett plugin till GIS-programmet QGIS. QGIS är en öppen programvara som vem som helst kan ladda ned och använda kostnadsfritt.

Verktyget QGIS utvecklades 2019 och kan till exempel användas för att synliggöra ekosystemtjänster, jämföra olika scenarier och nå uppsatta mål kopplade till ekosystemtjänster. Verktyget producerar automatiserade rapporter bestående av kartor och diagram. Dessa kan användas som underlag till beslut och diskussion. QGIS är förprogrammerat med en GYF-modell som baseras sig på C/O Citys modell Grönytefaktor för stadsdelar, men kan också anpassas efter egen GYF-modell. Under hösten 2023 släpptes den senaste versionen av GYF; Grönytefaktor för Stadsdelar 3.0.

”Genom att arbeta med QGYF tidigt i processen skapas förutsättningar för att göra rätt från början med ekosystemtjänsterna”
Landskapsarkitekt, Region Gotland

”Det kan upplevas som en liten uppförsbacke första gången verktyget används för att det är en ny metodik. Men när man väl lärt sig är verktyget enkelt. Det är ett bra verktyg för mindre kommuner, som ofta har mindre resurser. Manualen och metoden är nationellt framtagen och färdig att använda. Det möjliggör också för jämförelser mellan olika kommuner.”
Kommunekolog på Varbergs kommun

Foto: C/O City

Verktyget är framtaget av White arkitekter och WSP på uppdrag av C/O City. Projektgruppen har prioriterat att skapa ett användarvänligt verktyg utifrån användarnas behov. Fyra pilotkommuner – Nacka, Umeå och Vellinge kommun samt Stockholms stad har medverkat i första testomgången av verktyget. En referensgrupp från C/O City bestående av Landskapslaget, Ekologigruppen och Sweco har granskat och kvalitetssäkrat arbetet under hela projekttiden.

Under våren 2022 genomfördes en erfarenhetsåterföring av Ekologigruppen, WSP och White. Under arbetets gång analyserades användningen av verktyget med syfte att stärka den fortsatta implementeringen och öka användandet av det. I erfarenhetsåterföringen finns även ett förslag till arbetsprocess för att vägleda implementeringen av QGYF i användarens organisation.

Under vintern 2022/2023 genomfördes ett projekt som bestod av att testa GYF 3.0 och QGYF utifrån den föreslagna arbetsprocessen. Pilotprojekten genomfördes på ett antal kommuner som hade varierande erfarenhet av Grönytefaktorn. Erfarenheterna samlades i en exempelsamling kallad Grönytefaktorn i Stadsplanering, som kompletterades med fler erfarenheter från andra Grönytefaktor-modeller.

Kom igång med QGYF

Förslag till arbetsprocess: GYF och QGYF i arbetsprocessen

Teknisk användarmanual: Manual för QGYF

Ladda ner och installera programvara: QGIS

Mer information om GYF-modellen: Manual för GYF

Exempelsamling från tidigare GYF & QGYF projekt: Grönytefaktorn i Stadsplaneringen

Hej

Se vanliga frågor i FAQ om GYF och QGYF.

För övriga frågor, skapa gärna ett konto i vårt användarforum.

Vill du lära dig mer om QGYF eller vara med och påverka den fortsatta utvecklingen? Vi erbjuder seminarier och utbildningar i QGYF för våra medlemmar. Gå med i C/O City idag för att bli en del av vårt nätverk!