QGYF – nytt open source verktyg för grönytefaktor i QGIS

C/O City utvecklade under våren 2019 verktyget QGYF – en GIS-baserad grönytefaktor (GYF) för stadsdelar. Verktyget består av ett plugin till Quantum GIS (QGIS). QGIS är en öppen programvara som vem som helst kan ladda ned och använda kostnadsfritt. QGYF går att ladda ned på C/O citys och QGIS hemsida från och med sommaren 2019. 

QGYF har skapat nya förutsättningar för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering. Genom att effektivisera arbetsprocessen med beräkning och visualisering av urban grönska inom ett och samma verktyg, skapas nya möjligheter att arbeta dynamiskt och kontextuellt med ekosystemtjänster. Befintliga kommunala och regionala underlag, som ofta utgör indata i verktyget, kan enkelt samlas och användas för att beräkna grönytefaktorn. Den automatiserade rapport som verktyget producerar  kan  användas som diskussions-, besluts- och uppföljningsunderlag i planeringsprocessen.

Verktyget är förprogrammerat med en grönytefaktorn för stadsdelar, som baseras sig på C/O citys modell ”Grönytefaktor för allmän platsmark”. Tidsbesparingen med QGYF jämfört med den traditionella beräkningar av grönytefaktorn i Excel uppskattas till 30–70% beroende på projektens detaljeringsgrad och omfattning. 

Med högre biologisk mångfald och grönare stadsmiljöer bidrar vi till människors hälsa och till städer som står bättre rustade för utmaningar.

”Verktyget kommer att hjälpa till att synliggöra ekosystemtjänster och bidra till en fördjupad dialog i planeringen hur man kan optimera grönytor vid exploatering.”
(Pilotkommun)

Verktyget är framtaget av White arkitekter och WSP på uppdrag av C/O City. Projektgruppen har prioriterat att skapa ett användarvänligt verktyg utifrån användarnas behov. Fyra pilotkommuner – Nacka, Umeå och Vellinge kommun samt Stockholms stad har medverkat i första testomgången av verktyget. En referensgrupp från C/O City bestående av Landskapslaget, Ekologigruppen och Sweco har granskat och kvalitetssäkrat arbetet under hela projekttiden.

Kom igång med QGYF

För att använda QGYF behöver du ladda ner och installera QGIS.

Hur du kommer igång med verktyget och gör din beräkning finns beskrivet i den tekniska användarmanualen.

Metoden för grönytefaktorn för allmän platsmark finns beskriven i den här manualen. Där kan du läsa mer om hur du avgör vilka grönytor som kan ge olika ekosystemtjänster och hur själva metoden fungerar.

Håll utkik här och på LinkedIn efter QGYF-event, seminarier och utbildningar som planeras under hösten 2019!

Under projektet har en stor utvecklingspotential för verktyget identifierats och dokumenterats. QGYF är ett projekt som kommer att vidareutvecklas gemensamt genom C/O Citys medlemmar. Gå med i C/O City idag för att påverka den fortsatta utvecklingen!