FAQ om GYF och QGYF

Vad är syftet med GYF och QGYF?

Syftet med GYF & QGYF är att synliggöra ekosystemtjänster på ett visst område.

Vidare kan syftet vara att skapa underlag för beslut, argumentation och diskussion om en viss utveckling på området.

Vilka ekosystemtjänster inkluderas i GYF och QGYF?

Verktygen inkluderar biologisk mångfald, bullerdämpning, dagvattenhantering, mikroklimatreglering, pollination, rekreation och hälsa.

Vad är skillnaden mellan GYF och QGYF?

Båda verktygen synliggör ekosystemtjänster i ett visst område, men GYF är Excel-baserad medan QGYF är GIS-baserad. Resultatet av båda metoderna är en GYF-kvot och diagram, men i QGYF visualiseras också resultatet i en karta.

Vem är verktygen avsedd för?

Verktygen är avsedda för att användas av alla verksamma organisationer inom samhällsbyggnad. Hos kommuner och konsulter används ofta verktygen av miljöplanerare, landskapsarkitekter och ekologer för att skapa underlag om ekosystemtjänster i kommunal planering. Hos fastighetsägare, fastighetsutvecklare och byggaktörer används verktygen ofta av hållbarhetsspecialister för att skapa underlag till förvaltnings- och utvecklingsplaner.

Båda verktygen kräver kompetens om ekosystemtjänster. GYF kräver dessutom kompetens i Excel medan QGYF kräver kompetens i GIS-programvara.

Hur integreras verktygen i vår organisation på bästa sätt?

Se förslag till arbetsprocess i GYF och QGYF i arbetsprocessen.

Hur ska man tolka GYF-kvoten?

GYF-kvoten är en sammanvägning av ett områdes grön- och blåytors kvalitet och kvantitet. Den varierar vanligen mellan 0-5. Ett högt värde på GYF-kvoten innebär att området innehåller många ekosystemtjänster i förhållande till sin storlek.

Samtidigt är det viktigt att väga in platsens förutsättningar som är beroende av många faktorer. En GYF-kvot i en gatumiljö är till exempel ofta lägre än en GYF-kvot i en park. Det värdefulla är i många fall jämförelsen av GYF-kvoten mellan olika scenarier på samma plats.

Är det möjligt att anpassa värdena i verktygen efter en egen GYF-modell?

Ja, det är möjligt att ändra värdena i verktygen efter egna GYF-modeller. I GYF görs det direkt i Excel-mallen, medan det i QGYF kräver viss programmeringskunskap. Mindre ändringar, som i kvaliteter och faktorer, görs genom att ändra GYF-tabellerna gyf_qgroup och gyf_quality i arbetsdatabasen (qgyf.sqlite). Större ändringar görs genom att navigera till pluginens mapp och ändra i textfilerna som innehåller GYF-modellen.

Kan GYF och QGYF ersätta andra verktyg?

Verktygen kan enbart ersätta andra verktyg som ger samma typ av kunskapsunderlag. Verktygen bör inte ersätta verktyg som ger andra typer kunskapsunderlag, som då riskerar att inte beaktas i beslut. Det kan till exempel handla om de ekosystemtjänster som inte ingår i verktygen, eller trygghetsperspektivet, genusperspektivet eller tillgänglighetsperspektivet.

Hur kommer vi igång?

Läs mer om hur du laddar ner och kommer igång med GYF och QGYF!

För övriga frågor om GYF, kontakta info@cocity.se.

För övriga frågor om QGYF, skapa gärna ett konto i vårt användarforum.