Om oss

Vår vision är att C/O City ska utvecklas till den naturliga mötesplatsen och kunskapsplattformen för alla som verkar inom samhällsbyggnad och som är övertygade om att naturbaserade lösningar har en viktig och nödvändig roll att spela i morgondagens urbana miljö.

C/O City verkar helt utan kommersiella intressen, utifrån de behov som medlemmarna formulerar och de utmaningar som klimatförändringar och andra förändringar innebär för vår urbana miljö.

Föreningen C/O City har sitt ursprung i ett projekt med samma namn som drevs under åren 2011-2018. Stockholms stad ledde ett samarbete med partners från hela Sverige och hela samhällsbyggnadssektorn. Vinnova delfinansierade arbetet. Projektet verkade för att:

  • utveckla och sprida verktyg och metoder för integrering av ekosystemtjänster i planering och byggande
  • synliggöra den ekonomiska och ekologiska nyttan med ekosystemtjänster i städer,
  • skapa forum för kunskapsspridning, samarbete och nya marknader i Sverige och internationellt.

Den ideella föreningen C/O City fortsätter arbetet i denna anda.

Syfte

Föreningens syfte är att förvalta och vidareutveckla kunskap inom området urbana ekosystemtjänster, såväl nationellt som internationellt. Ambitionen är att höja kunskapen om urbana ekosystemtjänster hos alla parter inom samhällsbyggnadssektorn, såsom byggföretag, konsulter och arkitekter, fastighetsägare, branschföreningar, kommuner, akademi och statliga myndigheter. Det långsiktiga målet är att bidra till att ekosystemtjänster integreras i allt samhällsbyggande för att bidra till en mer hållbar stadsutveckling och att möta FN:s hållbarhetsmål.

C/O Citys manifest

Städer är fantastiska. Ett myller av människor som samlas på en plats för att leva och göra nytta tillsammans. Mer än 50 procent av jordens befolkning bor i städer, och andelen växer snabbt. Men vi är fortfarande helt beroende av naturen runtomkring oss. Naturen ger oss mat, rent vatten, nytt syre och lagom temperatur. Om vi ska kunna fortsätta bo i städer, och må bra, så behövs naturen där också.

Väl fungerande städer är fulla av liv. Inte bara mänskligt liv utan en mångfald av liv. Gräs, hum- lor, träd, ekorrar. Fåglar som sjunger, bin som surrar, växter som blommar. Renande vattendrag, prunkande parker, skuggande skogsdungar, bullerdämpande buskage. Naturen i staden är inte pynt, det är livsviktig, levande infrastruktur. Lika viktig som elnät och kollektivtrafik. Därför behöver vi ta hand om, värna och utveckla naturen i staden, så att den kan ta hand om oss.

Med detta projekt vill vi lyfta fram värdet av naturen i staden. Biologiska, sociala och inte minst ekonomiska värden. Vi vill formulera en ny vision om hur framtidens städer ska se ut. Vi vill inspirera och övertyga, skapa nya modeller och verktyg, visa upp konkreta exempel. Vi vill göra det enkelt att planera och bygga städer där människorna och naturen lever tillsammans.

Vi representerar alla steg i kedjan från idéer och planer till färdiga byggnader, gator och parker. Vi är experter med lång erfarenhet inom våra respektive områden. Dessutom delar vi ett brinnande engagemang för att skapa något nytt och livskraftigt. Något som kan förbättra livskvaliteten för kommande generationer av stadsbor. En stadsmiljö där människorna tar hand om naturen, så att naturen kan ta hand om människorna.

Vi vill göra städer ännu mer fantastiska, för oss och framtida generationer.

Läs mer om urbana ekosystemtjänster