Om oss

C/O City är en ideell icke-vinstdrivande förening som driver frågor rörande urbana ekosystemtjänster, utvecklar verktyg, metoder och riktlinjer för urbana ekosystemtjänster, erbjuder utbildningar, seminarier och konferenser samt nätverkande i dessa frågor.

C/O City är en förening grundad med företag, kommuner, universitet och organisationer som medlemmar, och deras demokratiska inflytande avspeglar sig på den verksamhet som vi erbjuder. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna, helt utan kommersiella intressen och vi bedriver verksamhet i hela Sverige.

About C/O City (Eng)

Ursprung

Föreningen C/O City har sitt ursprung i ett projekt med samma namn som drevs under åren 2011-2018. Stockholms stad ledde ett samarbete med partners från hela Sverige och hela samhällsbyggnadssektorn. Vinnova delfinansierade arbetet. Projektet verkade för att:

  • utveckla och sprida verktyg och metoder för integrering av ekosystemtjänster i planering och byggande
  • synliggöra den ekonomiska och ekologiska nyttan med ekosystemtjänster i städer,
  • skapa forum för kunskapsspridning, samarbete och nya marknader i Sverige och internationellt.

Den ideella föreningen C/O City fortsätter arbetet i denna anda.

Syfte

Föreningens syfte är att förvalta och vidareutveckla kunskap inom området urbana ekosystemtjänster, såväl nationellt som internationellt. Ambitionen är att höja kunskapen om urbana ekosystemtjänster hos alla parter inom samhällsbyggnadssektorn, såsom byggföretag, konsulter och arkitekter, fastighetsägare, branschföreningar, kommuner, akademi och statliga myndigheter. Det långsiktiga målet är att bidra till att ekosystemtjänster integreras i allt samhällsbyggande för att bidra till en mer hållbar stadsutveckling och att möta FN:s hållbarhetsmål.

C/O City verkar för gröna levande samhällen som levererar ekosystemtjänster för alla. Vår ambition är att vara naturliga mötesplatsen och kunskapsplattformen för alla som verkar inom samhällsbyggnad och som är övertygade om att naturbaserade lösningar har en viktig och nödvändig roll att spela i morgondagens urbana miljö.

C/O Citys manifest

Organisation och styrelse

Om urbana ekosystemtjänster