Verktyg för urbana ekosystemtjänster


QGYF – nytt open source verktyg för grönytefaktor i QGIS

C/O City utvecklade under våren 2019 QGYF, ett plugin som beräknar grönytefaktorn för allmän platsmark (GYF AP) i det öppna GIS-programmet QGIS. Verktyget effektiviserar beräkningar med grönytefaktorn och underlättar kartläggning och visualisering av ekosystemtjänster. Det är fritt för alla att ladda ner, vidareutveckla och använda verktyget. Projektet har finansierats av Naturvårdsverkets stöd Stadsinnovationer.
LÄS MER


Grönytefaktor för allmän platsmark

Grönytefaktorn (GYF) utvecklades under 90-talet i Berlin, Tyskland och introducerades för första gången i Sverige för tillämpning på kvartersmark i samband med Bo01 mässan i Malmö där. Grönytefaktorn för allmän platsmark bygger vidare på den för kvartersmark. Målet är att skapa en grönytefaktor som premierar multifunktionell grönska och vatten utifrån ett fokus på ekosystemtjänster. Verktyget är en test-version med potential för vidareutveckling.
LÄS MER


ESTER – verktyg för kartläggning av ekosystemtjänster

ESTER är ett verktyg för ekosystemtjänstanalys i tidiga skeden av projekt inom planering, byggande eller förvaltning. Syftet med verktyget är att ge en bild av vilka ekosystemtjänster som finns i ett område och hur befintliga ekosystemtjänster kan påverkas av planerade åtgärder.

ESTER 1.0, en testversion i Excel som kommer att utvecklas efter hand, finns nu tillgänglig på Boverkets hemsida. Just nu tar Boverket gärna emot synpunkter om verktyget inför kommande utveckling.


Ikoner för ekosystemtjänster och Agenda 2030

Boverket har i samverkan med Naturvårdsverket, The New Division och C/O City under hösten-vintern 2018-2019 tagit fram ett presentationsmaterial för ekosystemtjänster i form av ikoner och narrativ. Detta är en vidareutveckling av de ikoner som utvecklats av C/O City i ett tidigare skede samt med inspiration av New Divisions välkända ikoner för Agenda 2030. Tanken är att materialet ska kunna användas både för inspiration och kommunikation om värdet av ekosystemtjänster samt för t.ex. workshops kring ekosystemtjänster i tidiga planeringsskeden.

Ikonerna kan laddas ner kostnadsfritt här (under relaterad information).