Rapporter och vägledningar

Några av de rapporter som tagits fram inom C/O City. Bild: C/O City

Ekosystemtjänster i stadsplanering – inspiration och praktiska tips

Med alltmer tätbebyggda städer är behovet av att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och levande städer. Projektet C/O City har bidragit till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och lyfta fram ekologiska, social och ekonomiska värden som naturen tillför staden. Här kan du ladda ned tre av de broschyrer som vi tog fram under projektet C/O City.
LÄS MER


Bin och människor – Bee Connected!

Forskningsprojekt Bee Connected, är ett samarbete mellan Chalmers, SLU och Beijerinstitutet och del av projektet C/O City (finansierad av Vinnova). Projektet fokus ligger på ekosystemtjänsten pollinering och hur stadsbyggnad kan stödja, skapa, forma och upprätthålla den viktiga funktionen, även i våra städer.
LÄS MER


Grönytor för god ljudmiljö

Rapporten Grönytor för god ljudmiljö är framtagen av Jens Forssén och Laura Estévez Mauriz (Teknisk akustik, Chalmers) och berör olika akustiska effekter av grönytor, främst med avseende på fasader och tak. Även låg skärm med vegetation berörs.
LÄS MER


Gröna klimatskal – fukt och brand

Genom projektet C/O City har gröna tak och väggar utvärderats med avseende på hygrotermiska egenskaper, bland annat med mätningar på både väggar och tak men även med simuleringar.
LÄS MER


Boverkets vägledning för ekosystemtjänster i bygg och förvaltning

Boverket har under 2018-2019 haft ett regeringsuppdrag att ta fram en vägledning för planering med ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning och metod (planering och bygglov). Boverket har nu även tagit fram en vägledning för Ekosystemtjänster i bygg & förvaltning som publicerades i mars 2019 på Boverkets kunskapsbank. Flera av C/O Citys medlemmar har varit med i Boverkets referensgrupp och deltagit i arbetet med att utveckla vägledningarna.
LÄS MER