Bin och människor – Bee connected

Forskningsprojekt Bee Connected är ett samarbete mellan Chalmers, SLU och Beijerinstitutet och del av projektet C/O City (finansierad av Vinnova). Projektet fokus ligger på ekosystemtjänsten pollinering och hur stadsbyggnad kan stödja, skapa, forma och upprätthålla den viktiga funktionen, även i våra städer. 

Den tillfälliga parken på Avenyn i Göteborg sommaren 2016. Foto: White Arkitekter

Avenyn i Göteborg och Valhallavägen i Stockholm har haft tillfälliga pop up-parker med syfte att gynna pollinatörer och öka kunskapen om deras roll. Idén och utformningen av parkerna tar avstamp i ett forskningsprojekt vid Chalmers som handlar om hur vi kan förbättra situationen för stadens pollinatörer genom att länka samman grönytor i våra städer.

Insekter pollinerar tre fjärdedelar av maten vi äter, men både i städer och på landsbygden är de hotade på grund av att deras livsmiljöer försvinner och av bekämpningsmedel. Med sammanhängande grönstråk kan städer erbjuda goda livsmiljöer för pollinatörer och därmed öka chanserna till prunkande rabatter och frodig stadsodling som resultat. Förutom att hjälpa pollinatörer syftar pop up-parkerna också till att öka stadsbornas kunskap om varför bina är viktiga, och vad som får dem att trivas i staden.

Åtgärder för att gynna pollinatörer i staden kan handla om allt från att skapa ihåligheter för dem att bo i, till att bevara ängar med vilda blommor, lämna gräsytor oklippta och uppmuntra bekämpningsmedelsfri stadsodling. Även byggnader kan stödja pollinatörer.

Genom att skapa öppningar mellan husen, använda väggar och tak som växtplatser får pollinatörerna betydligt bättre förutsättningar att leva och verka. Stråk som kopplar samman gröna ytor och tillåter pollinatörer att röra sig i stadslandskapet är särskilt viktigt i tätbebyggda områden som ofta har en uppsplittrad grönstruktur.

Ladda ner rapporten Bee Connected (PFD)