SKAPAR LEVANDE SAMHÄLLEN
Låt naturen göra jobbet

QGYF – open source GIS-verktyg för grönytefaktor

C/O City har under våren 2019 utvecklat QGYF, en GIS-baserad grönytefaktor för allmän platsmark. Verktyget är ett plugin till QGIS, en öppen programvara som vem som helst kan ladda ner och använda utan kostnad.

LÄS MER

GYF AP - grönytefaktor för allmän platsmark 2.0

C/O City har även arbetat fram ett helt nytt verktyg som med hjälp av en beräkningsmall ska underlätta planeringen av ekosystemtjänster i staden. Verktyget heter grönytefaktor för allmän platsmark, och förkortas GYF AP.

LÄS MER

Ikoner för ekosystemtjänster och Agenda 2030

Boverket har i samverkan med Naturvårdsverket, The New Division och C/O City under hösten-vintern 2018-2019 tagit fram ett presentationsmaterial för ekosystemtjänster i form av ikoner och narrativ. Detta är en vidareutveckling av de ikoner som utvecklats av C/O City i ett tidigare skede samt med inspiration av New Divisions välkända ikoner för Agenda 2030. 

LÄS MER