SKAPAR LEVANDE SAMHÄLLEN
Låt naturen göra jobbet

Towards Greener, Healthier and Resilient Cities!

Hur kan nordiska städer förbereda sig för att möta nya mål och för omställningen mot grönare, mer hälsosamma och resilienta städer och samhällen? Nu bjuder C/O City in till nordisk konferens 1-2 december!

LÄS MER

Ekosystemtjänster - en verktygslåda

Rapporten Ekosystemtjänster – en verktygslåda är en gedigen sammanställning av befintliga verktyg i syfte att skapa en tydlig överblick, en bättre förståelse för de hjälpmedel som finns idag och inte minst främja arbetet med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadskedjan. Verktygslådan är framtagen av Urbio, Gaia arkitektur och White Arkitekter.

LÄS MER

QGYF – open source GIS-verktyg för grönytefaktor

C/O City har under våren 2019 utvecklat QGYF, en GIS-baserad grönytefaktor för stadsdelar (tidigare allmän platsmark). Verktyget är ett plugin till QGIS, en öppen programvara som vem som helst kan ladda ner och använda utan kostnad.

LÄS MER

GYF - grönytefaktor för stadsdelar 2.0

C/O City utvecklade under 2018 ett verktyg som med hjälp av en beräkningsmall kan underlätta planeringen av ekosystemtjänster i staden. Verktyget heter grönytefaktor för stadsdelar (tidigare grönytefaktor för allmän platsmark), och förkortas GYF.

LÄS MER

Ikoner för ekosystemtjänster och Agenda 2030

Boverket har i samverkan med Naturvårdsverket, The New Division och C/O City under hösten-vintern 2018-2019 tagit fram ett presentationsmaterial för ekosystemtjänster i form av ikoner och narrativ. Detta är en vidareutveckling av de ikoner som utvecklats av C/O City i ett tidigare skede samt med inspiration av New Divisions välkända ikoner för Agenda 2030. 

LÄS MER