SKAPAR LEVANDE STÄDER
Låt naturen göra jobbet

I Norra Djurgårdsstaden får naturen göra jobbet

I Stockholms mest omfattande stadsutvecklingsområde är ekosystemtjänster är en viktig del i arbetet med att skapa en hållbar stadsutveckling. Dagvatten ses som en resurs och leds till regnbäddar, fuktstråk, dammar och träd i gatumiljön. För att underlätta för insekter att förflytta sig sparar man ekar och planterar nya i spridningsstråken. Odling i pallkragar bidrar till goda livsmiljöer för pollinatörer och skapar engagemang bland boende. 

LÄS MER

GYF synliggör ekosystemtjänster i Malmö och Göteborg

GYF allmän platsmark har effektivt använts som ett kartläggnings- och visualiseringsverktyg för ekosystemtjänster i Sege park och i Masthuggskajen.

LÄS MER

Öppet dagvatten främjar ekosystemtjänster

En kombination av olika öppna dagvattenlösningar skapar flest ekosystemtjänster. Ett dike i kombination med en större nedsänkt vegetationsyta – en så kallad regnbädd – ger plats för en blomrik plantering och leder bort stora vattenmängder. Samtidigt fördröjs och renas smutsigt vatten från kringliggande vägar och andra hårdgjorda ytor i staden. Läs mer om strategier för dagvattenhantering i tre exempel.

LÄS MER