Ekosystemtjänster i stadsplanering – inspiration och praktiska tips

Med alltmer tätbebyggda städer är behovet av att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och levande städer. Projektet C/O City har bidragit till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och lyfta fram ekologiska, social och ekonomiska värden som naturen tillför staden. Här kan du ladda ned tre av de broschyrer som vi tog fram under projekttiden.

Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0
Skriften är framtagen av C/O City tillsammans med Gaia arkitektur, Naturförnuft, Urbio, Naturvårdsverket och Boverket och beskriver hur ekosystemtjänster kan integreras i stadsplaneringen genom att tydliggöra hur de kommer in i planprocessen. Vägledningen innehåller bland annat förklaring av begreppet ekosystemtjänster och var i de olika skedena av planprocessen som planering av ekosystemtjänster kommer in.

Du hittar rapporten här: Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0 (PDF).

Gröna lösningar ger levande städer – exempelsamling
En exempel- och inspirationssamling som visar olika naturbaserade lösningar i stadsdelar, parker, hus och bostadsgårdar samt i gaturummet. Här finns flera exempel på dagvattenlösningar, gröna tak, upprustning av bostadsgårdar och hur verktyget grönytefaktorn bidrar till att skapa en grön stadsmiljö.

Ladda ned exempelsamlingen: Gröna lösningar ger levande städer (PDF)

Naturen i staden – tips och råd för fler ekosystemtjänster i staden 
I den här pamfletten finns kortfattade tips, råd och insikter om hur man skapar miljöer som främjar bin och andra pollinatörer, hur grönska kan bidra till skugga och svalka och gröna bullerlösningar.

Ladda ned pamfletten: Naturen i staden – tips och råd för fler ekosystemtjänster i staden (PDF)