Urbana ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är ett begrepp med syfte att tydliggöra människans beroende av naturen. Begreppet ekosystemtjänster är kanske nytt men inte själva företeelsen. Kommuner har god vana att arbeta med till exempel dagvattenstrategier och grönplaner, men det nya och ibland utmanande, är att koppla ihop de separata delarna för att se hur de samverkar. Genom tidig samverkan i planprocessen mellan olika kompetenser och intressenter kan gröna och blå strukturer bidra till att både lösa utmaningar och bidra till att skapa miljöer där människor trivs och mår bra.

En stad utan ekosystemtjänster är varken attraktiv eller livskraftig. Att skapa, skydda eller utveckla ekosystemtjänster i urbana områden kan minska städernas ekologiska fotavtryck och samtidigt stärka resiliens, hälsa och livskvalitet hos invånarna. Genom att integrera grönområden, med växter och vattendrag, i staden kan vi skapa urbana ekosystemtjänster. Den grönblå strukturen, marken som den vilar på och de djur, fåglar och insekter som lever där skapar olika ekosystemtjänster.

Grönskan kan hjälpa till att reglera lokalklimatet, rena luften och dämpa buller från trafiken, samtidigt som den är en plats för rekreation med skugga och naturupplevelser. Grönskan kan placeras mellan husen, på taken (gröna tak) eller på väggarna som vertikal grönska, eller som träd längs gatorna. Växt- val, insekts- och fågelholkar samt närhet mellan olika grönområden kan ge ett bra livsrum (habitat) för pollinerande insekter och fröspridande fåglar. Genomsläpplig mark, dammar och våtmarker kan ta hand om regnvatten genom flödesutjämning. Barn som växer upp i en sådan miljö blir friskare och får en större förståelse för naturen.

Läs mer om våra verktyg och vägledningar för att integrera urbana ekosystemtjänster i samhällsbyggandet!