Resiliens i praktiken: Grönstruktur för minskad sårbarhet i Västra Mark, Växjö

7 principer för resiliens är ett av verktygen som projektdeltagarna använt. Illustration: Azote

Nu går begreppet ”resiliens” – förmåga att hantera förändring och fortsätta att utvecklas – från teori till handling. Projektet ”Resiliens i praktiken för svensk förvaltning” drivs av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitetet och Albaeco.

Projektet är ett utbildnings- och utvecklingsprojekt finansierat av Formas för att föra ut forskningsresultat. 5 organisationer deltar: Södertälje, Värmdö och Växjö kommun, Region Västmanland och Upplandsbygd lokalt ledd utveckling.

Under det senaste halvåret har upp till fem personer från varje organisation samlats för två workshopar. Däremellan har deltagarna genomfört pilotaktiviteter hemma i sina egna verksamheter.

I Växjö kommun gjordes en pilotaktivitet kring Västra Mark – ett verksamhetsområde som i översiktsplanen föreslås omvandlas till blandstad med grönstruktur och ekosystemtjänster som en självklar del. Det framtagna förslaget till ny övergripande grönstruktur för stadsdelen utvärderades utifrån sju principer för resiliens och stresstestades mot bland annat väntade klimatförändringar. Övningen visade tydligt att förslaget skulle minska områdets sårbarhet, men utmaningar kvarstår att samverka tillsammans med privata markägare för att göra förslaget till verkstad.

För mer information kontakta My Sellberg: my.sellberg@su.se, 073-632 33 63 eller Louise Hård af Segerstad: louise@albaeco.com, 0707–13 16 90