Organisation och styrelse

Vår vision är att C/O City ska utvecklas till den naturliga mötesplatsen och kunskapsplattformen för alla som verkar inom samhällsbyggnad och som är övertygade om att naturbaserade lösningar har en viktig och nödvändig roll att spela i morgondagens urbana miljö.

C/O City verkar helt utan kommersiella intressen, utifrån de behov som medlemmarna formulerar och de utmaningar som klimatförändringar och andra förändringar innebär för  vår urbana miljö.

Föreningen C/O City har sitt ursprung i ett projekt med samma namn som drevs under åren 2011-2018. Stockholms stad ledde ett samarbete med partners från hela Sverige och hela samhällsbyggnadssektorn. Vinnova delfinansierade arbetet. Projektet verkade för att:

  • utveckla och sprida verktyg och metoder för integrering av ekosystemtjänster i planering och byggande
  • synliggöra den ekonomiska och ekologiska nyttan med ekosystemtjänster i städer,
  • skapa forum för kunskapsspridning, samarbete och nya marknader i Sverige och internationellt.

Den ideella föreningen C/O City fortsätter arbetet i denna anda.

Syfte

Föreningens syfte är att förvalta och vidareutveckla kunskap inom området urbana ekosystemtjänster, såväl nationellt som internationellt. Ambitionen är att höja kunskapen om urbana ekosystemtjänster hos alla parter inom samhällsbyggnadssektorn, såsom byggföretag, konsulter och arkitekter, fastighetsägare, branschföreningar, kommuner, akademi och statliga myndigheter. Det långsiktiga målet är att bidra till att ekosystemtjänster integreras i allt samhällsbyggande för att bidra till en mer hållbar stadsutveckling och att möta FN:s hållbarhetsmål.

Organisation

Styrelsen valdes på årsmötet den 27 mars 2019 och består av följande personer:

Oskar Wallgren, WSP (ordförande)
Sara Borgström, KTH
Peter Wrenfelt, U&We
Ann-Mari Fransson, SLU
Peter Wiborn, Stockholm stad
Ulrika Stenkula, White
Christina Wikberger, Värmdö kommun
Helena Jeppson, Nacka kommun
Åka Hesslekrans, Malmö stad

På konstituerande möte fastställdes föreningens stadgar.

Mer information om medlemskap hittar du under Bli medlem.