Norrköpings kommun välkomnas varmt till C/O City

Vi är glada att välkomna Norrköpings kommun till C/O City! Norrköpings kommun har en vision om att bli en av Sveriges miljöfrämsta kommuner och har ett starkt fokus på grönytor och ekosystemtjänster i sitt arbete för en hållbar stad. Norrköping har till exempel tagit fram riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med ekosystemtjänster och klimatanpassning. Grunden av klimatarbetet i Norrköping bygger bland annat på principen om ekosystembaserad klimatanpassning. Så här beskriver Norrköpings kommun riktlinjerna för klimatanpassning:

“I den bebyggda miljön kan även värmen bli extra utmanande, bland annat på grund av förekomsten av många hårdgjorda ytor. Det är viktigt att arbeta med att ge den bebyggda urbana miljön fler multifunktionella ytor som kan användas för exempelvis dagvattenhantering vid stora regn och andra funktioner. Genom att plantera träd skapas skuggar samtidigt som översvämningsrisken minskar. Gröna tak och väggar är temperaturreglerande i städer och bidrar till minskad ytavrinning.”

Läs mer om Norrköpings miljö arbete här!