Nytt verktyg bidrar till grönare stadsmiljöer

Inom projekt C/O City har man arbetat fram ett helt nytt verktyg som ska underlätta planeringen av ekosystemtjänster i staden. Verktyget heter grönytefaktor för allmän platsmark, och förkortas GYF AP.

Verktyget kan till exempel användas för att skapa samsyn och öka kunskapen om ekosystemtjänster, utvärdera olika förslag ur ett ekosystemperspektiv, skapa robusta urbana ekosystemen som kan hantera störningar och förändringar, följa upp arbete med ekosystemtjänster i stadsplanering och bidra till att skapa attraktiva boende- och vistelsemiljöer.

Arbetet med att utveckla GYF AP har pågått under flera år och flera samhällsaktörer har varit involverade i processen.

– C/O City har drivit arbetet med hjälp av både kommuner, konsulter, experter och forskare som bidragit med kunskap, konstruktiv kritik och entusiasm. Verktyget har testats i sex kommuner i elva pilotprojekt. Deras input hur verktyget fungerar i verkligheten har haft stor betydelse för slutprodukten. Det ska bli spännande att nu få återkoppling från fler som använder verktyget så att vi kan fortsätta utveckla det, säger Helena Jeppsson, på WSP som varit projektledare för GYF AP.

Gösta Olsson, landskapsarkitekt inom Stockholms stad, har  varit delaktig i arbetet, bland annat genom arbetet med Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden som var en av piloterna.

– Dokumentet är innehållsrikt och ger bra vägledning att hålla sig till i arbetet. Grönytefaktor för allmän plats är det första i sitt slag och kommer att bidra till mer hållbara och attraktiva stadsmiljöer. Tillsammans med övriga planeringsdokument bidrar det till att kunna planera för grönare och mer mångfunktionella allmänna platser som levererar flera ekosystemtjänster.