Färre fågelarter i stadsskogar enligt studie från Lunds universitet

Bilden visar en kungsfiskare. Fotograf: Erik Karits

En studie från Lunds universitet har visat att städer påverkar mångfalden av fåglar negativt. Resultaten visar att det är betydligt färre fågelarter i stadens skogar jämfört med skogar i landsbygden, även när skogarnas kvalitet är densamma. Forskarna utforskade 459 naturliga skogsmarker som låg i eller nära 32 städer i södra Sverige och registrerade förekomsten av olika fågelarter. I naturskogar i städer var det i genomsnitt en fjärdedel färre arter av skogsfåglar jämfört med skogar på landsbygden. För hotade arter var skillnaden ännu större, med ungefär hälften så många arter i stadsskogar jämfört med skogar på landsbygden.

l

Resultat menar forskarna att det fördjupar förståelsen för hur städer påverkar biologisk mångfald. Vidare betonar de att urbanisering är en betydande faktor bakom förlusten av biologisk mångfald över hela världen. Vad som inte var lika välkänt tidigare var hur städer påverkar skyddade naturområden inom städerna. Studien visar att man inte kan omge naturen med stadsutveckling och förvänta sig att den förblir opåverkad; det kommer alltid att ha en negativ inverkan.

Forskarna var särskilt intresserade av att jämföra liknande skogar eller livsmiljöer och inte stadsparker med landsbygdsskogar. Studien är en av de första som undersöker mångfalden av liknande livsmiljöer längs en så kallad urban gradient. På detta sätt vet man att resultaten inte beror på skillnader i själva livsmiljöerna, som i detta fall var naturskog. Istället var det den omgivande miljön som var olika. Studien spekulerar att den tydliga negativa påverkan av stadsmiljön på skogsfågelmångfalden kan bero på tillgången till mat. Många fågelarter är beroende av födoresurser inte bara i sin närmaste omgivning utan även i den omgivande miljön, och i städer finns exempelvis färre insekter. Vissa arter är också känsliga för konstgjorda störningar som buller och ljus, vilka är vanligare i stadsområden.

Resultat understryker vikten av att beakta den omgivande naturen vid stadsplanering. Det är särskilt viktigt att undvika utbyggnad av städer som gränsar till skyddade naturområden där hotade arter kan finnas – då forskarna fann att dessa arter är särskilt sårbara för urban miljö. Studien visade också att urbana skogar kan vara viktiga för fågelmångfalden. Även om en majoritet av fågelarterna var vanligare utanför städerna, fanns det arter som trivdes bättre i stadsområden. Detta kan bero på att städer har fler fruktträd som kan erbjuda dem mat. Slutsats är att det är viktigt att bevara naturskogar både inom och utanför städerna för att främja den lokala mångfalden. För att bättre bevara biologisk mångfald i städerna anser forskarna att det behövs mer forskning för att minska den negativa påverkan på naturområden från den omgivande stadsmiljön.

Karta som visar Sverige och de 32 städer (mörka prickar) där undersökningar genomfördes, samt en illustration av hur forskarna uppskattade γ-, α- och β-mångfalden för var och en av urbaniseringsnivåerna i lokal och regional skala. Den konceptuella illustrationen visar skogsmarker (gröna) belägna i urbana (mörkgrå form), förortsområden (mellangrå ring) och landsbygdsområden (ljusgrå ring). Kredit: Global Change Biology (2022).

Läs forskningstudien här!

Läs mer här!