QGYF – ett open source-verktyg för grönytefaktor i QGIS

C/O City utvecklade under våren 2019 verktyget QGYF – en GIS-baserad grönytefaktor (GYF) för stadsdelar. Verktyget består av ett plugin till Quantum GIS (QGIS). QGIS är en öppen programvara som vem som helst kan ladda ned och använda kostnadsfritt. QGYF går att ladda ned på C/O citys och QGIS hemsida från och med sommaren 2019. 

QGYF har skapat nya förutsättningar för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering. Genom att effektivisera arbetsprocessen med beräkning och visualisering av urban grönska inom ett och samma verktyg, skapas nya möjligheter att arbeta dynamiskt och kontextuellt med ekosystemtjänster. Befintliga kommunala och regionala underlag, som ofta utgör indata i verktyget, kan enkelt samlas och användas för att beräkna grönytefaktorn. Den automatiserade rapport som verktyget producerar  kan  användas som diskussions-, besluts- och uppföljningsunderlag i planeringsprocessen.

Verktyget är förprogrammerat med en grönytefaktorn för stadsdelar, som baseras sig på C/O citys modell Grönytefaktor för stadsdelar.

Med högre biologisk mångfald och grönare stadsmiljöer bidrar vi till människors hälsa och till städer som står bättre rustade för utmaningar.

”Verktyget kommer att hjälpa till att synliggöra ekosystemtjänster och bidra till en fördjupad dialog i planeringen hur man kan optimera grönytor vid exploatering.”
(Pilotkommun)

Verktyget är framtaget av White arkitekter och WSP på uppdrag av C/O City. Projektgruppen har prioriterat att skapa ett användarvänligt verktyg utifrån användarnas behov. Fyra pilotkommuner – Nacka, Umeå och Vellinge kommun samt Stockholms stad har medverkat i första testomgången av verktyget. En referensgrupp från C/O City bestående av Landskapslaget, Ekologigruppen och Sweco har granskat och kvalitetssäkrat arbetet under hela projekttiden.

Under våren 2022 genomfördes en erfarenhetsåterföring av Ekologigruppen, WSP och White. Under arbetets gång analyserades användningen av verktyget med syfte att stärka den fortsatta implementeringen och öka användandet av det. I erfarenhetsåterföringen finns även ett förslag till processbeskrivning för att vägleda implementeringen av QGYF utöver den tekniska manualen.

Kom igång med QGYF

För att använda QGYF behöver du ladda ner och installera QGIS på en Microsoft-dator.

Hur du kommer igång med verktyget och gör din beräkning finns beskrivet i den tekniska användarmanualen.

Förslag till processbeskrivning finns i erfarenhetsåterföringen.

Metoden för grönytefaktorn för stadsdelar (tidigare grönytefaktor för allmän platsmark) finns beskriven i den här manualen. Där kan du läsa mer om hur du avgör vilka grönytor som kan ge olika ekosystemtjänster och hur själva metoden fungerar.

Har du frågor eller stöter på problem under användningen? Kom i kontakt med andra användare genom QGYF användarforum eller mejla din fråga till info@cocity.se. Rapportera gärna buggar eller dela med dig av dina erfarenheter.

Vill du lära dig mer om QGYF eller vara med och påverka den fortsatta utvecklingen? Vi erbjuder seminarier och utbildningar i QGYF för våra medlemmar. Gå med i C/O City idag för att bli en del av vårt nätverk!