Ny rapport: Erfarenhetsåterföring om QGYF

Hur utvecklar vi värden för biologisk mångfald och ekosystemtjänster på både enskilda fastigheter och i stadsdelar? Nu finns möjligheten att läsa rapporten från erfarenhetsåterföringen om QGYF, en plug-in för att beräkna grönytefaktor i GIS.

QGYF är ett GIS-baserat verktyg för grönytefaktor (GYF) som kan användas för att identifiera, visualisera och kvantifiera ekosystemtjänster. Under våren 2022 genomfördes en erfarenhetsåterföring av Ekologigruppen, WSP och White. Under arbetets gång analyserades användningen av verktyget med syfte att stärka den fortsatta implementeringen och öka användandet av det.

Resultatet från studien visar att de stora fördelarna med QGYF är möjlighet till kvantifiering av grönska som kan användas jämte andra kvalitativa krav, att den tekniska uppbyggnaden med GIS möjliggör att samla många olika kartunderlag samt att resultatet av beräkningarna redovisas visuellt i kartor. QGYF som verktyg kan även användas som en iterativ process där olika förslag eller scenarier kan testas och jämföras.

Nackdelar med verktyget som framkommit är å andra sidan en oklarhet vem verktyget vänder sig till, förekomsten av tekniska buggar och brist på förvaltning, kompetensbrist eller kompetensglapp då landskapsarkitekter som traditionellt haft mest erfarenhet av GYF ofta saknar erfarenhet av GIS.

Verktyget i sig kan användas i olika typer av projekt, av olika typer av aktörer och på olika skalor. Ett förslag till processbeskrivning har därför tagits fram för att vägleda implementering av QGYF utöver den tekniska manualen. Detta visar vikten av strategiska beslut och resurssättning i de olika stegen för att uppnå ett bra resultat.

Ta del av erfarenhetsåterföringen här!