Nyttan av ekosystemtjänster i staden

Grönska och vatten i staden har många funktioner och skapar många värden för olika aktörer, vilket gör värderingen komplex. Därtill kan många av dessa värden vara svåra identifiera och än svårare att mäta. Det finns ett behov av att öka kunskapen och förstå hur nyttorna ska kunna värderas. Här följer några frågeställningar som ofta diskuteras idag.

Identifiering, kvantifiering och värdering av ekosystemtjänster synliggör nyttan. Kvantifiering och värdering har visat sig ha stort värde som pedagogiskt verktyg för olika aktörer inom stadsbyggandet. Kvantifiering och värdering synliggör risker som påverkar beslut.

Försäkringsbolag har börjat värdera ekosystemtjänster som bidrar till att minska risker av natur- och väderrelaterad förstörelse. Det innebär till exempel att fastighetsvärdet kan ändras beroende på vilka gröna kvaliteter som finns i området.

Värdet av ekosystemtjänster ”beror sig på”. Värdet av ekosystemtjänster beror på hur många som drar nytta av tjänsterna. Till exempel så dämpas ljud av en grön bullervägg, men för att den ska skapa nytta måste det finnas några som besväras av buller.

Ekosystemtjänster är ofta undervärderade. Många tjänster går inte att värdera fullt ut i pengar. Andra är svåra att kvantifiera vad gäller den framtida nyttan.

Värdering av hälsoeffekter visar ofta att ekosystemtjänster bidrar till stora samhällsvinster. Värderingen av ekosystemstjänster tydliggör skillnaderna mellan projektekonomi och samhällsekonomi och är ett viktigt underlag för att diskutera långsiktigt hållbara lösningar.

 

Läs mer i C/O Citys rapport om värdering av urbana ekosystemtjänster som läggs upp här inom kort.