Vilbergsparken i Norrköping: Omformad genom Blå- och Grön Infrastruktur för en Hållbar Framtid

Vilbergsparken i Norrköping.

Norrköpings kommun (medlem i ℅ City) har satsat på att förnya en av deras stadsdelsparker, Vilbergsparken, där rekonstruktionen som inte bara syftade till att höja park kvaliteten utan också att anpassa sig till de utmaningar som klimatet ställer. Klimatanpassningen skedde med fokus på att förbättra och implementera blå- och grön infrastruktur i parken.

Vilbergsparken ligger centralt i Vilbergen, ett område som byggdes under 70-talet. Parken spänner över 7,5 hektar och är en naturlig sänka mellan uppstickande bergknallar där stadsdelens bebyggelse placerats. Stora gräsmarker, cykel- och stigar samt skogsbryn var Vilbergsparkens huvuddrag innan upprustningen. Dagvatten leddes tidigare bort i ett äldre ledningsnät med begränsad kapacitet.

Foto: Den nya dammen i Vilbergsparken. Dammen har en dammvolym på 3 200 m3 och en permanent vattenvolym på 1 000 m3.

Vattenhantering
Ett mål för förnyelseprojektet var att minska sårbarheten vid extrema regn, särskilt med tanke på den omgivande bebyggelsen och skolan. Genom att omvandla ledningar till öppna dagvattenlösningar i parken skapades en dam- och svackdiken. Den nya dammen i stadsdelsparken spelar en central roll genom att inte bara fördröja vattenflödet utan också fungera som ett naturligt reningssystem. Dammen är utformat för att hantera ett 20-års regn med en klimatfaktor på 25 %. Vid en kraftig regnsituation blir dammen en temporär lagringsplats med en fördröjningsvolym på 2200 m3. Svackdikena som byggts samt en större yta har sänks ner för att fungera som rinnväg och tillfälliga översvämningsytor.

För att öka dammens reningseffekt har en barriär skapats mellan in- och utloppet. Barriären, belägen cirka 0.5 meter under permanent vattenyta, tvingar allt vatten att passera genom en lågzon, vilket förlänger uppehållstiden och möjliggör en effektivare rening av vattnet. Enligt uppskattningar förväntas dammen uppnå en reningseffektivitet på mellan 50-80 % för olika ämnen. Detta innebär att dammen inte bara fungerar som en barriär mot översvämningar utan också som en bra funktion i att bevara och förbättra vattenkvaliteten i parkens omgivning. Dagvattendammen och diket har blivit en del av parken och ett sammanhängande blå-grönt stråk som i förlängningen leder ut i stadens omgivande landskap.

Bild: karta över stadelsparken. 

Perenna växter, träd & buskar

Det har även satsats på ny växtlighet i parken för att skapa en större variation och artrikedom samt skuggiga platser. Över 100 nya träd har planterats, till exempel Klibbal som är ett av få av Sveriges trädslag som är anpassade till mycket blöta marker. Även 800 buskar (ex dvärgrödvide och hassel) samt ett brett utbud av perenner (ex Kärleksört och Solhatt) har planterats. Fackelblomster och Starr har planterats i de blötare områdena.

Foto: Lekpark i Vilbergsparken i Norrköping. Fotograf: Norrköpings kommun

Rekreation

Inom Vilbergsparkens omvandling har uppmärksamhet också riktats mot skapandet av ett trivsamt rekreationsområde. Här hittar besökarna, förutom de blågröna tillskotten, nya gångvägar, skyltar, grillplatser, en paprika-staty och sittplatser. För dem som söker en mer aktiv upplevelse finns det områden för boule, parkour, naturlek, bollspel, pulkaåkning och träning.

Läs mer här!

Hitta dit här!