Vad är 3-30-300?

Foto: Patrik Carlberg

3-30-300 är en regel som har tagits fram för att veta hur mycket grönska en stad behöver. Regeln togs fram av Cecil Konijnendijk som är professor i Urban Forestry samt docent på Nature Based Solutions Institute (medlem i C/O City).

Växter är viktiga för att invånarna ska må bra, både fysiskt och psykiskt. De behövs också för att städer ska klara regn, vind och värme, samt för att de skadliga partiklar som finns i luften ska tas upp. Detta vet många om, men riktlinjer, mål och kvantitativa mått för hur mycket växter som krävs har länge saknats.

Som svar på denna förfrågan skapade Cecil Konijnendijk på Urban Forestry och Nature Based Solutions Institute regeln 3-30-300. Den ger riktlinjer för värden som städer behöver för att må bra:

  • 3 träd. Alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola och arbetsplats.
  • 30 procent. Varje stadskvarter ska ha minst 30 procents krontäckningsgrad. Måttet krontäckningsgrad talar om hur stor del av en yta som skuggas av trädkronor.
  • 300 meter. Alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde.

För 30 och 300 målen finns det relativt enkla metoder, t.ex. att använda GIS-analys. Företag som arbetar med dessa bedömningar är till exempel NatureQuant, PlantIT Geo, Cobra Groeninzicht och GreenCityWatch. För att mäta hur många som har tillgång till 3 träd från sin bostad/arbetsplats behövs innovativa metoder, t.ex. att använda flygfoton och extrapolera vyer från hem. Eller så kan man använda undersökningar och be ett slumpmässigt urval av människor att rapportera hur många träd de kan se från sina fönster.

Läs mer om 3-30-300 här!