Tillämpning av naturbaserade lösningar i städer kräver samproduktion av kunskap

Det finns stora förhoppningar på naturbaserade lösningar som ett sätt att arbeta för en hållbar utveckling, få ner utsläppen av växthusgaser och klimatanpassa städer för att bättre hantera översvämningar och extremhetta. I sin avhandling pekar Björn Wickenberg från Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet på att konceptet naturbaserade lösningar behöver översättas till handlingsorienterad kunskap och implementeras genom gränsöverskridande samverkan mellan olika intressenter och på tvärs över olika typer av kunskap.

Inom både politik och vetenskap ligger idag stort fokus på naturbaserade lösningar som ett konceptuellt begrepp eller en teoretisk idé. Men naturbaserade lösningar kan också ses som en bred – och samtidigt uppmanande – approach som speglar komplexiteten i planering, design, implementering, förvaltning och styrning av hållbarhet i städer, och inkluderar olika sorters lösningar som är tillämpbara i olika skalor och markanvändningssammanhang. Naturbaserade lösningar kräver integrering i stadsplaneringsprocesser, nya och innovativa affärsmodeller och delaktighet där intressenter från olika samhällsnivåer engageras.

Därför motsvarar det ett holistiskt planeringssätt som tar hänsyn till varför, vad, vem och hur man ska uppnå hållbarhet genom att integrera naturbaserade lösningar i städer. Denna avhandling har fokus på både forskning och praktik med målet att studera på vilket sätt testande, lärande och kunskapsproduktion kan möjliggöra eller begränsa tillämpningen av naturbaserade lösningar.

“Tittar man på hållbar utveckling och Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är inte naturbaserade lösningar intressanta i sig, utan enbart om de omsätts i handling. Därför är ett viktigt argument i min forskning att tillämpning är en förutsättning för att naturbaserade lösningar ska kunna nå sin potential. Detta betyder att teoretisk kunskap kring naturbaserade lösningar behöver översättas till mer handlingsorienterad och operativ kunskap som kan omsättas till handling i städer”, säger Björn.

Läs avhandlingen här.