Studie visar att sammansättningen av träd i städer påverkar fåglarnas häckning

Blåmes vid fågelholk. Foto: Daniel Schwen

I en nyligen publicerad studie av Kjellberg Jensen et al. (2023) undersökte de hur trädens sammansättning i urbana miljöer påverkar häcknings möjligheter och reproduktiv framgång hos småfåglar. Forskarna använde data från 400 urbana fågelholkar i 5 parker i Malmö under en period på 7 år. De fokuserade på blåmes och talgoxe och undersökte flera reproduktiva egenskaper hos talgoxar. Ett av studiens resultat är att stadens fåglar undviker områden dominerade av icke-nativa träd under häckningssäsongen och att viktminskning hos fågelungar ökar med ökande antal icke-nativa träd.

Enligt Kjellberg Jensen et al. (2023) bör därför, ur ett bevarandeperspektiv, särskilda inhemska trädarter som är kända för att hysa insekter, som ekar, prioriteras framför icke-inhemska träd i beslut om förvaltning av stadens grönområden. Dock upptäckte man att ek kan leda till att stadens talgoxar fördröjer sin äggläggning. Denna reaktion verkar inte vara adaptiv då överlevnadsprocenten för avkomman ökade genom att häcka tidigare, särskilt i ek dominerade områden. Sammantaget kan detta indikera en bristande matchning till lokala mat källor och därför kan plantering av inhemska träd inte räcka på egen hand utan bör genomföras tillsammans med insatser som syftar till att minska risken för fenologiska brister, t.ex. genom att minska stadens värmeeffekt.

Studien visar också att träd i urbana miljöer har en stark variation i samband med häckningsframgång hos en insektsätande fågel, både inom och mellan år. Temporal variation beror troligen på variation i väder och mat källor som orsakar motsatta reaktioner i talgoxens reproduktionsframgång bland territorierna. Därför drar forskarna slutsatsen att kvaliteten på stadens häckningsmiljö för fåglar är svår att förutsäga på grund av temporal variation, men de negativa effekterna av icke-inhemska vegetation är konsekventa över åren.

Läs studien här!