Stockholm Resilience Center håller kurser om ekosystemtjänster, städer och resiliens

Stockholm Resilience centre släpper kurserbjudande om tre kurser som behandlar ekosystemtjänster, städer och resiliens. Kurserna kommer att hållas i november och december och vänder sig såväl till studenter som yrkesverksamma som vill utmana sina världsbilder och idéer om jordens tillstånd i tvärvetenskapliga diskussioner.

Ecosystem service assessments, 4 hp

Den här kursen introducerar begreppet ekosystemtjänster och dess nuvarande roll i olika beslutssammanhang. Kursen kommer att använda sig av en verktygslåda som är utformad för att ge praktisk vägledning för att utföra ekosystemtjänstbedömningar och för att tänka kritiskt om ekosystemtjänster. Bedömningsprocessen är indelad i 6 steg som fokuserar på: 1. Definiera frågan, 2. Identifiera prioriterade ekosystemtjänster, 3. Identifiera vad som behöver utvärderas för att svara på bedömningsfrågor, 4. Identifiera och använda indikatorer, datakällor och metoder, 5. Tolka resultat och 6. Kommunicera utvärderingsresultat. Slutligen kommer denna kurs att undersöka hur olika ekosystemtjänstbedömningar kan tillämpas på olika policysammanhang. Kursen kommer att ges på engelska.

Sista ansökningsdag är 13 november studieperioden är mellan 16 november – 29 november. Läs mer om kursen här.

Städer – en hållbarhetsutmaning, 4 hp

Denna tvärvetenskapliga kurs kommer att utforska utmaningarna med hållbar urbanisering utifrån ett systemperspektiv som kombinerar och integrerar ekologiska, sociala och tekniska aspekter. Ett särskilt fokus ligger på stadens mindre bebyggda delar – grön och blå infrastruktur. Denna har stor potential att stödja städers anpassning till klimatförändringar – t.ex. genom att minska översvämningsrisker och mildra effekterna av värmeböljor, och samtidigt erbjuda grönskande platser för fysisk aktivitet, mental återhämtning och andra sociala syften. Kursen tar upp och diskuterar tillgång och förvaltande av natur i och utanför staden, hur man genom ett grönt fokus också kan arbeta med sociala frågor och dessutom bygga in resiliens i systemet. Avgörande för vår gemensamma framtid är en levande diskussion om globalisering, hållbar utveckling och de målkonflikter som finns inom dessa begrepp. Vi erbjuder föreläsningar från ledande forskare på Stockholms universitet, perspektiv och reflektioner från praktiker samt gott om möjligheter att diskutera och lära av varandra och våra olika erfarenheter. Kopplingar mellan vetenskap och policy/praktik betonas under hela kursen och grundläggande teori används främst för att motivera och vägleda tillämpning. Städer – en hållbarhetsutmaning ger insikter om de stora sammanhang som formar vår värld och vänder sig till alla som är intresserade av vår samtid och dess grundläggande frågor som miljö, stadsutveckling, demokrati, klimatförändringar, samt lokal och global förändring.

Sista ansökningsdag är 13 november och studieperioden är mellan 30 november – 20 december. Läs mer om kursen och anmäl dig här.

Resiliens i praktiken, 4 hp

Forskningen om social-ekologiska system visar hur våra samhällen är invävda delar i biosfären – det levande skiktet runt planeten. Förändring är en naturlig del av våra liv och hur vi förhåller oss till förändring är nära kopplat till hållbar utveckling. Resiliens kan bidra till att integrera arbetet med olika hållbarhetsmål och stärka anpassningsförmågan inför omvärldsförändringar.

Kursen ger en grundförståelse för resiliens och hur det kan tillämpas. Fokus ligger på tillämpning av resiliens inom hållbar utveckling men är relevant även i andra sammanhang såsom psykologi och kropphälsa. Genom förståelse av komplexa adaptiva system och resiliens får studenten insikt om vad olika förhållningssätt till förändring innebär, och vilka konsekvenser olika förhållningssätt kan ha på hållbar utveckling.

Sista ansökningsdag är 13 november och studieperioden är mellan 7 december – 20 december. Läs mer om kursen här.