Stockholm inrättar sitt första biotopskyddsområde

Bilden visar Olovslundsdammen i Bromma. Fotograf: Wikipedia commons/Bysmon

SVT rapporterar om att Stockholm stad ska nu inrätta sitt första biotopskyddsområde, vilket innebär skydd av små mark- och vattenområden som är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden.

Biotopskydd är aktuellt för områden som är för små för att bli naturreservat men innehåller värdefull natur som ädellövskog, barrskog och skyddsvärd djurfauna. Syftet är även att binda ihop stadens naturområden och förhindra att de isoleras.

I Stockhoms stads budget för 2023 beslutades att fem biotopskyddsområden skulle inrättas, och under 2024 planeras ytterligare fem områden att utredas. Det första området, Olovslundsdammen i Bromma, att bli ett biotopskyddsområden. Olovslundsdammen är en av Stockholms stads individtätaste vattensalamanderlokaler.

Stockholms stad kommer lägga 38,5 miljoner kronor på arbete med biologisk mångfald, samt skydd och skötsel av natur under 2024. Det är tio miljoner kronor mer jämfört med föregående år.

De biotopskyddsområden som ska inrättas under året är:

  • Olovslundsdammen med omgivande skog
  • Området vid Skönstaviks allé och Drevvikens strand i Sköndal
  • Delar av Rimiparken och Gubbkärrsskogen i Nockebyhov
  • Område nordväst om Västerholmsskolan i Vårberg
  • Bergsbranter och skogshöjder norr om Vintervikens dalgång

l

Läs mer här!