STERFs årsbok 2019: Hållbarhet kräver framförhållning

STERF, medlem i C/O City, beskriver i sin årsbok för 2019 pågående projekt och aktiviteter som alla är relevanta för en hållbar skötsel av grönytor i det urbana landskapet.

”Det är mycket som är annorlunda och osäkert våren 2020 på grund av COVID-19. Vi vill ändå se framåt mot den nystart som väntar efter den här krisen då vi kommer att möta ännu mer fokus på alla aspekter av hållbarhet. STERFs forsknings- och utvecklingsarbete kommer att bidra till att vi är rustade för att möta flera av de utmaningar som väntar inom park- och golfsektorn, som till exempel; ökade miljökrav från internationella och nationella myndigheter när det gäller hållbar grönyteskötsel och användning av t ex gödsel, växtskyddsmedel och vatten; ökad konkurrens om viktiga naturresurser t ex vatten, energi och mark; anpassning till ett förändrat och mer oregelbundet klimat och krav på att minimera faktorer som leder till negativ klimatpåverkan; samt ökat krav från myndigheter och allmänhet att bidra till viktiga ekosystemtjänster till exempel ett rikt växt och djurliv samt tätortsnära grönytor för hälsa och livskvalitet.

Maria Strandberg

Direktör STERF

Årsboken på svenska och engelska, övriga populära publikationer på engelska och nordiska språk, samt mer information om STERFs aktiviteter hittar du här.