Städer och insekter: Hur urbanisering påverkar leddjursmångfalden

Foto: Pixbay

Forskare från Österrike har nyligen publicerat en studie där de identifierade en koppling mellan närvaron av leddjur (ryggradslösa djur med exoskelett, inklusive bin, insekter och spindlar) och graden av urbanisering. De fann att mångfalden av leddjur på träd och buskar minskar längs en skala från landsbygd till stad. Leddjur som saknar vingar är mindre vanliga i städer, särskilt på träd. Men att däremot är bladlöss, skogslöss och flugor är mer förekommande där.

För att utforska hur olika nivåer av urbanisering påverkar leddjursamhällen samlade forskarna in prover av leddjur från 180 platser som täcker ett område på 56,5 kvadratkilometer i och runt staden Innsbruck, Österrike. Prover samlades från tre olika miljöer: trädtoppar, trädbark och buskar. Genom att mäta graden av asfalt och bebyggelse, vegetationsnivån och förekomsten av träd i en radie på 100, 500 och 1 000 meter runt varje plats, kunde forskarna bedöma graden av urbanisering.

Resultatet av studien visade att ju mer urbaniserad platsen var, desto fler barklöss och krabbspindlar påträffades på buskarna, troligen på grund av ökad tillgång till näringsrika blad i stadsområden. I trädtopparna ökade vissa flygande arter, som flugor, i mer urbaniserade områden, medan vissa spindelgrupper blev mindre vanliga. Detta tyder på att förmågan att flyga gynnade leddjur i städer, eftersom de lättare kan förflytta sig mellan isolerade grönområden.

Forskarna observerade även specifika effekter på olika leddjursgrupper. Till exempel hade nätbyggande spindlar en lägre täthet än jagande spindlar, som krabbspindlar, i städer. Detta pekar på att förekomsten av olika spindelgrupper är kopplad till deras jaktstrategier.

Sammanfattningsvis visade studien att vissa leddjursgrupper trivs i städer medan andra inte gör det. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att det totala antalet insekter minskar i städer, eftersom vissa grupper gynnas medan andra filtreras bort. I buskskiktet är leddjur, särskilt barklöss och krabbspindlar, vanligare i städer. Studien pekar även på potentiella konsekvenser för insektsätande fåglar som kan påverkas av förändringar i tillgängligheten av bytesdjur och födosöksbeteende i stadslandskapet.

Läs forskningstudien här!

Läs artikeln här!