Sollentuna kommuns vattenplan lyfts fram som förebild

Edsviken

Foto: Sollentuna kommun

I december 2020 antog Sollentuna kommun (medlem i C/O City) en vattenplan med bland annat 135 åtgärder för att få en hållbar vattenhantering i Sollentuna. Sollentunas vattenplan och det bakomliggande arbetssättet är nu tänkt att fungera som inspiration och förebild för andra kommuner.

Arbetet med att ta fram Sollentunas vattenplan är en del i det EU-finansierade projektet LIFE IP Rich Waters. Rich Waters är Sveriges första projekt inom EU:s miljöprogram LIFE IP. Projektet startade i januari 2017 och pågår till juni 2024. Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön.

Inom Rich Waters genomförs olika delprojekt för att testa ny teknik, utveckla nya metoder och demonstrera hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken. I ett av delprojekten har Sollentuna kommun arbetat fram en modell för kommunal vattenplanering med ett ekosystemtjänstperspektiv. Genom arbetsmodellen har Sollentuna skapat bättre samsyn, fått ökad kunskap och tydligare struktur i samarbetet inom kommunkoncernen.

– ­­Vattenplanen har gett kommunen en tydlig väg framåt inom vattenvården och nu har vi påbörjat det spännande och ambitiösa åtgärdsarbetet säger Jonas Riedel (C), klimatnämndens ordförande i Sollentuna kommun.

Nu är tanken att Sollentunas modell ska kunna fungera som förebild för andra kommuner som står i begrepp att genomföra ett liknande arbete.

Läs mer här!