Sollentuna kommun lanserar ny vattenplan med ekosystemtjänstperspektiv

Sollentuna kommun, medlemmar i C/O City, har lanserat en ny vattenplan med ett integrerat ekosystemtjänstperspektiv inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Arbetet har letts av kommunens vattensamordnare tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter inom kommunen och kommunens VA-huvudman, SEOM. Under arbetet med planen har även flera externa parter engagerats.

– Genom att ta ett helhetsgrepp om alla vattentyper en kommun hanterar kan vi få en hållbar vattenhantering i Sollentuna, säger vattensamordnare Towe Holmborn. Hur vi hanterar dagvattnet från tätorten påverkar de sjöar och grundvatten som tar emot dagvattnet, men i slutändan även det dricksvatten som vi producerar av dessa vatten.

Läs mer om den nya vattenplanen här.