Politiken har varit otillräcklig för att besvara hoten mot biologisk mångfald

I en ny rapport från Naturskyddsföreningen granskas regeringens miljöpolitik under mandatperioden 2018-2022. Rapporten visar bland annat att politiken varit helt otillräcklig för att svara mot hoten mot den biologiska mångfalden, trots målsättningen om att stärka biologisk mångfald och ekosystem.

Naturkrisen är en ödesfråga för mänskligheten. År 2019 släppte FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) en utvärdering som visade att vitala ekosystem och en åttondel av alla undersökta djur och växtarter riskerar att slås ut, varav många inom de närmaste decennierna. I Sverige råder ett liknande mönster. Enligt Artdatabanken hotas omkring 10 procent av alla undersökta arter. De främsta orsakerna är ett intensivt skogsbruk, igenväxning, fiske och vattenreglering på grund av till exempel vattenkraft. Frågan om naturkrisen i Sverige är därför nära sammankopplad med våra areella näringar.

Ekosystemen förser oss med livsviktiga funktioner som vattenrening, kolinlagring, fotosyntes och nybildning av jord. Ett ekosystem är också livsmiljö åt alla de växter och djur som lever där. Dessutom förser de oss med mat och virkesråvara, och ett hållbart nyttjande av ekosystemen kan också vara en förutsättning för en rik biologisk mångfald som till exempel i odlingslandskapet.

Trots det svåra parlamentariska läget och en mandatperiod kantad av kriser bedrev regeringen Löfven enligt rapporten en mestadels positiv miljöpolitik. Klimatfrågan har varit en uttalad prioritet för regeringen under mandatperioden och det har tagits viktiga steg framåt i flera frågor. Men på totalen har politiken inte varit tillräcklig för att minska utsläppen i den takt som krävs. Exempelvis har klimatpolitiska rådet, i samtliga rapporter, kritiserat regeringen för att politiken inte räcker för att nå klimatmålen.

Många goda initiativ och beslut har tagits mot regeringens målsättning om att stärka biologisk mångfald och ekosystem, inte minst vad gäller en rejäl höjning av budgeten för skydd och skötsel av värdefulla områden både på land och i hav. Men på avgörande områden har politiken varit helt otillräcklig för att svara mot hoten mot den biologiska mångfalden.

De områden inom biologisk mångfald som får rött betyg, dvs där beslut fattades i fel riktning, är skogsbruk, artskydd och strandskydd. De områden som fått orange betyg, dvs där nödvändiga beslut inte fattades, är skydd av skog, artskydd, marint skydd och hållbart fiske. Beslut som har fattats i rätt, eller delvis rätt riktning är inom jordbruk, marint skydd, hållbart fiske och övergödning. Inget beslut fattades som enligt rapporten är i helt rätt riktning för att nå rådande miljömål.

Läs rapporten här!