Nytt examensarbete belyser potentialen för fler ekosystemtjänster från privata trädgårdar

I ett examensarbete undersöker Elin Whilde från SLU potentialen för privata trädgårdar att leverera fler ekosystemtjänster och därmed öka stadens förmåga att möta framtida klimatförändringar. Studien visar bland annat att en majoritet av respondenterna i studiens enkätundersökning har ett uttryckligen stort intresse att låta trädgården bidra till ekosystemtjänster och biologisk mångfald, vilket de i varierande grad kan tänka sig att göra genom ett flertal åtgärder som presenteras i studien.

Privat tomtmark utgör en betydande andel av en stads markyta. Trots att den privata tomtmarken frekvent nämns i olika styrdokument, inkluderas den sällan i konkreta strategier – något som kan bero på svårigheten att ställa krav på hur marken används och disponeras.

Studien syftar till att undersöka de privata trädgårdarnas betydelse för stadens helhet gällande grönstruktur och reglerande ekosystemtjänster, potentialen i de privata trädgårdarna när det kommer till att möta framtidens utmaningar med klimatförändringar och extremväder, samt – att bland stadens trädgårdsägare – undersöka intresset att bidra till stadens långsiktiga strategier för en hållbar stad.

Genom en enkätundersökning, som besvarats av drygt 200 trädgårdsägare i Malmö, konstateras att en majoritet av respondenterna har ett uttryckligen stort intresse att låta trädgården bidra till ekosystemtjänster och biologisk mångfald, vilket de i varierande grad kan tänka sig att göra genom ett flertal åtgärder som presenteras i studien.

Utifrån enkätundersökningens resultat dras slutsatsen att privata trädgårdar utgör en potential för stadens förmåga att möta framtida utmaningar med klimatförändringar och extremväder – förutsatt att kunskap, intresse och resurser finns bland trädgårdsägarna. Även om det finns en begränsad möjlighet att styra över och ställa krav på privat tomtmark, finns det möjlighet att i högre grad inkludera de privata trädgårdsägarna i stadens strategier genom information, inspiration och incitament.

Ta del av examensarbetet här!