Ny värderingsmodell för biologisk mångfald snart klar

green pine trees
Foto: Gustav Gullstrand

Nu klättrar näringslivets initiativ närmare målet att utveckla en värderingsmodell för biologisk mångfald. Den 1 september kommer projektet, som fått namnet Changing Land use Impact on Biodiversity (CLImB), lansera värderingsmodellen på sin hemsida.

Målet är att CLImB blir ett väl fungerande verktyg som bland annat skapar ökad förutsägbarhet i planprocesser för kommuner, företag och andra intressenter. Det ska även underlätta i tillståndsprocesser och näringslivets arbete med biologisk mångfald.

En komplett CLImB-modell förväntas innehålla:

  1. Beskrivning av förutsättningar för insamling av biodiversitetsdata
  2. Dokumentation av begrepp och olika parametrar för beräkning
  3. Beskrivning av beroenden till SIS standardiseringar
  4. Definition av användbara nyckeltal (KPI:er) anpassade till olika användarfall
  5. Utbildningsmaterial

Modellen ska vid projektavslut september 2023 vara tillgänglig för att ytterligare kunna testas, utvärderas och appliceras i vitt skilda natur- och markanvändningsområden i hela Sverige.

Projektet är ett samarbete mellan Boliden, Cementa, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft, Skanska, Specialfastigheter, Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ecogain. I arbetet under projektets första fas har även externa intressenter och en referensgrupp bidragit med viktigt underlag. Referensgruppen som består av över 20 representanter för näringsliv, forskarsamhälle, myndigheter och NGOs kommer även vara viktig i det fortsatta arbetet. Det breda deltagandet i projektet visar att det finns ett stort intresse för frågan kring hur man kan mäta biodiversitet.

– Om vi vet hur vi ska mäta kan vi sätta mål, göra åtgärder och rapportera. Det hör vi ständigt i dialogen med företag och organisationer. En standardiserad och rimligt förenklad metod för att mäta biodiversitet vid förändrad markanvändning skulle stärka rättssäkerheten, inte minst vid miljöprövningar, menar Anders Enetjärn, ordförande i CLImBs styrgrupp.

Läs mer om CLImB här!