Ny studie visar att klimatförändringarna påverkar sötvattnets ekosystemtjänster

Foto: Sara Bergek

Klimatförändringar kan ha negativa effekter på många viktiga ekosystemtjänster i sötvatten. Det visar en ny studie av forskare från institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet. Studien, som har utförts vid två avrinningsområden, visar att klimatförändringar i Sverige med mer intensiva skyfall och mer frekventa översvämningar kan ha stor negativ påverkan på ekosystemtjänster i sötvatten.

– Vilken påverkan översvämningarna har beror på vilken marktyp som översvämmas samt tillståndet på ekosystemtjänsterna i dagens klimat, säger Sara Bergek, huvudförfattare till studien.

I studien testas metodik för statusbedömning av ekosystemtjänster i dagens klimat samt hur status kommer att påverkas i framtiden med en ökad risk för översvämning. Vilken marktyp som översvämmas påverkar vilken effekt det blir i ekosystemet och tillhörande tjänster. Vid exempelvis översvämning på jordbruks- och skogsmark förväntas en väsentlig mängd näringsämnen kunna läcka ut i avrinningsområdet och påverka exempelvis både den biologiska mångfalden och livsmiljön. Översvämning på flertalet av de undersökta marktyperna kan påverka viktiga stödjande och producerande ekosystemtjänster som biologisk mångfald, livsmiljö och dricksvatten negativt. Även de reglerande ekosystemtjänsterna, som exempelvis reglering av övergödning och reglering av giftiga ämnen kan utsättas för ett sådant hårt tryck vid översvämningar så att tjänsterna försämras.

Studien visar att det är viktigt att fortsätta utveckla metodik för statusbedömning av ekosystemtjänster och utöka kunskapen om hur klimatförändringar sätter ett större tryck på de tjänster som naturen förser människan med.

Läs mer här!