Ny medlem: Svenska Golfförbundet

Vi har nu glädjen att välkomna Svenska Golfförbundet/STERF som medlemmar i C/O City!

Svenska Golfförbundet om medlemskapet: ”I ett hållbart och modernt tätortsnära landskap måste grönområden, för sociala möten, rekreation, tätortsnära natur och biologisk mångfald vara en viktig och väl integrerad del. Vi ser att mångfunktionella golfanläggningar ofta är en outnyttjad resurs och genom att medverka i C/O City vill vi öka och utveckla golfanläggningars bidrag till sunda utomhusmiljöer och tätortsnära natur.” 

OM STERF
Scandinavian Turfgrass and Environment Foundation (STERF) är de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse. www.sterf.org STERF levererar kunskap som är praktiskt nyttig och färdig att använda direkt i skötsel av golfbanan, i samarbete med myndigheter och allmänhet samt i ett trovärdigt miljöarbete. För att möta våra utmaningar och öka golfens samhällsnyttan har STERF tillsammans med golfsektorn, nordiska myndigheter och forskare identifierat fyra viktiga internationella framtids- och utvecklingsområden. Dessa är:

  • Multifunktionella golfanläggningar och ekosystemtjänster,
  • Integrerat växtskydd,
  • Strategier för gräsets övervintring,
  • Hållbar användning av vatten


Om golfanläggningar kan utnyttjas mer mångfunktionellt kan en rad viktiga tjänster som samhället efterfrågar skapas. Utöver att erbjuda en högkvalitativ arena för golf kan dessa anläggningar exempelvis även bidra till att utveckla biologisk mångfald, bevara natur- och kulturmiljöer samt bidra med rekreationsytor som är öppna för allmänhet och friluftsliv. I programmet för multifunktionella golfanläggningar presenterar vi behovet av forskning, utveckling och kommunikation för att golfanläggningar ska kunna utvecklas till att bli mer mångfunktionella.

I programmet visar vi också golfsektorns potential att bidra till att viktiga internationella och nationella hållbarhets- och miljökvalitetsmål uppnås, till exempel som aktör i samarbetet kring grön infrastruktur, och till att förbättra människors hälsa och livskvalitet. Vi vill även lyfta fram att ett multifunktionellt synsätt kan vara lönsamt för den enskilda golfanläggningen. I dag bedriver STERF flera utvecklingsprojekt inom det här området.

Läs hela programmet här 

Beskrivning av pågående och avslutade projekt finns här