Naturvårdsverkets mål: Minst 25 procents krontäckning

Foto: Patrik Carlberg

Med mål om trädkrontäckning i tätort involverar Naturvårdsverket nu städerna i åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd. Naturvårdsverket har nu satt ett nytt mål om minst 25 procents krontäckning till 2030 och att den ökat med två procent jämfört med 2020.

Stadsträd skyddar från översvämning, hetta, luftföroreningar, buller och hårda vindar – väsentliga insatser för klimat, biologisk mångfald och människors välbefinnande. Men till de särskilt skyddsvärda räknas bara den absoluta gräddan av träd. Naturvårdsverket delar in dem i tre kategorier:

    • jätteträd: träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
    • äldre träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år.
    • grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i stammen.

                                                       

Särskilt skyddsvärda träd finns i hög grad i betesmarker, alléer, gårdsmiljöer och på kyrkogårdar. Därför har tidigare versioner av åtgärdsprogrammet fokuserat på landsbygdens träd. Men vid senare inventeringar har många särskilt skyddsvärda träd, och sådana som är påväg att bli skyddsvärda, inne i städerna. Detta är grunden till det nya målet om träd för tätorter.

Det visade sig dock vara svårare att formulera mål om gamla, grova och håliga träd i städer, där det krävs ett annat säkerhetstänk än på landsbygden. Ett generellt mål om att bevara exempelvis 80 procent av gamla, grova träd skulle inte fungera. Vid diskussioner med trädexperter kom tanken upp om att använda krontäckningsgrad som en faktor att knyta en målsättning till.

– Ett gammalt träd ger väldigt mycket mer krontäckning än unga träd. Det går helt enkelt inte att nå upp till höga procentsatser utan gamla träd. Därför ger målet om 25 procent krontäckningsgrad till 2030 incitament såväl till att vara rädd om gamla träd som till att plantera och vårda nya. Vilket är precis vad vi vill åstadkomma, säger Karin Sandberg, nationell koordinator för särskilt skyddsvärda träd och författare till åtgärdsprogrammet.

Läs mer här!