Naturvårdsverket håller webinarieserie om våtmarker

Naturvårdsverket håller under höstterminen en kostnadsfri webinarieserie om våtmarkers betydelse och roll för samhället. Bidrag till serien kommer från myndigheter, kommuner, intresseorganisationer, forskningsinstitut och privata aktörer.

Webbinariet riktar sig i första hand till handläggare på länsstyrelser och kommuner som jobbar med våtmarksfrågor. I andra hand till alla andra som har behov eller intresse; på myndigheter, i intresseorganisationer, på företag, journalister eller privatpersoner.

Program:

Våtmarker och grön infrastruktur

6 september, kl. 10.00–11.30

Våtmarker bidrar till den gröna infrastrukturen, det naturliga nätverk som länkar samman livsmiljöer som är nödvändiga för att djur och växter ska kunna överleva på lång sikt. På detta webbinarium som är det första i en serie av sju, får du veta mer om detta och om tillståndet för våra våtmarker.

Våtmarker och värdering av dess ekosystemtjänster

13 september kl. 10.00–11.30

Våtmarker är viktiga leverantörer av ekosystemtjänster som vi människor har nytta av. De är positiva för klimatet eftersom de kan binda koldioxid. Andra exempel är att våtmarker kan rena vatten från övergödande ämnen, minska effekter av torka och översvämning och gynna grundvattenbildning. På detta webbinarium som är detta andra i en serie av sju, får du veta mer om vad våtmarkers ekosystem kan vara och hur vi kan värdera de.

Våtmarkers betydelse för rekreation och naturupplevelse

20 september kl. 10.00–11.30

Våtmarker är attraktiva områden för rekreation; populära naturområden att besöka, en plats för återhämtning, fågelskådning eller skridskoåkning. Våtmarker spelar också en viktig roll för naturpedagogik och kan därmed integreras för att få ytterligare nyttor till exempel i form av en förbättrat biologisk mångfald eller vattenkvalité. I detta webbinarium som är det tredje i en serie av sju får du veta mer om detta.

Våtmarkers betydelse för vattenhushållning

27 september kl. 10.00–11.30

Våtmarker balanserar vattenflöden och bromsar upp vattnet. Detta innebär att våtmarker magasinerar vattnet längre än det omgivande landskapet. Våtmarker kan även förstärka basflöden i vattendrag under torrperioder vilket kan förhindra uttorkning. I detta webbinarium som är det fjärde i en serie av sju får du veta mer om våtmarkers nytta för vattenhushållning.

Våtmarkers betydelse för vattenrening

4 oktober kl. 10.00–11.30

Våtmarker är naturliga reningsverk och de flesta våtmarker renar vattnet från både kväve och fosfor. Den minskade våtmarksarealen och förändrad markanvändning har inneburit att transporten av näringsämnen som kväve och fosfor ökat, vilket bidragit till ökad övergödning i sjöar, vattendrag och hav. Detta webbinarium som är det femte i en serie på sju handlar om våtmarkers nytta för vattenrening.

Våtmarkers betydelse för klimatet

11 oktober kl. 10.00–11.30

Våtmark är positiva för klimatet eftersom de kan binda koldioxid. Att återställa våtmarker är därför viktigt för att kunna begränsa klimatförändringarna i den takt som krävs redan till 2030. Detta webbinarium som är det sjätte i en serie av sju handlar om våtmarkers nytta för klimatet.

Våtmarkers betydelse för den biologiska mångfalden

18 oktober kl. 10.00–11.30

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och gynnar därför bevarandet av den biologiska mångfalden; att vi har ett landskap med många olika livsmiljöer för växter och djur. Nästan 600 rödlistade arter är till exempel beroende av våtmarker. Detta webbinarium som är det sista i en serie på sju handlar om våtmarkers roll för biologisk mångfald.

Läs mer om webinarieserien här!