Intervju med Norrköpings kommun om deras arbete kring etappmålet 2025

Bilden visar Norrköpings promenader som består av Norra, Östra och Södra Promenaden. Sammanlagt finns det cirka 1 800 lindar som är mellan 25 och 160 år gamla. Foto: Norrköpings kommun

C/O City kommer hålla en kampanj under 2024 som fokuserar på Etappmålet för integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana områden. Enligt Etappmålet förväntas en majoritet av Sveriges kommuner senast 2025 integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den bebyggda miljön i städer och tätorter.

För att stödja och främja detta mål planerar vi att hålla webbinarier kring etappmålet samt intervjua våra medlemskommuner om deras arbete med målet. I denna artikel kan du läsa en intervju med Carolina från Norrköpings kommuns (medlem i C/O City) om kommunens arbete med grönytor.

Foto: Norrköpings kommun

Vem är du och vad är din roll i kommunen?
Jag heter Carolina Olsson och jag är landskapsarkitekt på Samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun.

Hur har ni i kommunen arbetat för att bevara och integrera befintlig grönska i samband med stadsutvecklingen?
På många olika sätt och nivåer. Övergripenade så är kartläggning av de värden vi har oerhört viktigt. Som våra rika ekmiljöer eller vårt fantastiska gröna kulturarv. Underlag som vi sedan använder i våra ”gröna”-planeringsunderlag, PBL-planeringen och riktlinjer.

På ”objektsnivå” så jobbar vi med olika strategiska dokument och program för att bevara och utveckla de värdefulla miljöer vi har, i stadsbyggande och i förvaltning. Ett exempel är våra unika promenader som är byggnadsminne. Tydliga mål och visioner är viktiga för att lyckas skapa bra miljöer både för människor och för grönska.

Vilka verktyg eller metoder har er kommun använt för att genomföra och mäta framstegen när det gäller integreringen av stadsgrönska?
Förändringar av andel grönyta följer vi upp genom olika GIS-analyser. I projekten sätter vi upp effektmål som vi följer upp på olika sätt, exempelvis mäter vi träds tillväxt och hur människors använder och upplever det vi bygger.

Ser ni några innovativa idéer eller trender som ni överväger att implementera framöver?
Vi deltar i olika forskningsprojekt. Ett tillsammans med Linköpings universitet och SMHI som syftar till att ta fram ett visuellt verktyg för klimatanpassning mot värme i stadsmiljö. Arbetet ska ge oss en bättre förståelse för när och varför extrem värme uppstår och saker som påverkar det, exempelvis grönska. Vi är även med i projekt kring BGG-system och multifunktionella ytor som vi utveckla på olika sätt i vårt eget arbete.

Annat som vi är intresserade av är att utforska mer är tillfällig grönska och ”effektiv” grönska (hög multifunktionalitet till låg skötselkostnad exv urban skog/natur) samt smarta och hållbara skötselmetoder. Så där deltar vi gärna i utforskande projekt eller inspireras av hur andra arbetar med detta.

Bilden visar området Promenaden i Norrköping. Foto: Norrköpings kommun