Grön infrastruktur räddar nykläckta silverlaxar

Bilden visa silverlax i Oregon. Foto: Oregon Department of Forestry

En experimentell studie från Washington State University visar dramatiska förbättringar i överlevnaden för nykläckta silverlaxar (oncorhynchus kisutch) när en relativt enkel och kostnadseffektiv metod används för att filtrera avrinning av dagvatten i stadsområden.

I takt med att urbaniseringen i västra Nordamerika fortsätter att öka utgör den en allt större existentiell fara för vissa vilda populationer av stillahavslax och forell. Istället för att nederbörd tidigare kunde absorberas av skogar och gräsmarker, rinner den nu istället av på asfaltvägar och andra hårdgjorda ytor. Detta resulterar i dagvattenavrinning som transporterar med sig giftiga metaller, oljor och andra föroreningar till områden som är livsviktiga för laxarnas överlevnad.

För att undersöka effekterna av avrinning och möjliga åtgärder, genomförde forskarna experiment med cirka 8 400 befruktade ägg från silver-laxar. De utsatte en del av dessa ägg för direkt påverkan av avrinning som uppstod under 15 olika stormar i Seattle-området. Detta vatten innehöll en rad föroreningar, inklusive lösta metaller och polycykliska aromatiska kolväten, en grupp kemikalier som oftast förknippas med fossila bränslen. Resultatet visade att obehandlat dagvatten har en kraftig negativ effekt på laxarna, med en dödlighet på hela 87 procent för silverlaxyngel.

Forskarna utvecklade därför att rena avrinning från dagvatten med grön infrastruktur (bioretention filtrering). Filtrering bestod huvudsakligen av kompost, sand och grus för att rena vattnet innan det släpptes ut i vattendragen. Genom denna metod överlevde nästan alla silver laxungarna, även om vissa av dem hade mindre ögon och kroppsstorlekar jämfört med en kontrollgrupp.

Huvudförfattaren Jen McIntyre, kommenterade studien och betonade vikten av att skydda nykläckta fiskar från de giftiga effekterna av dagvattenavrinning. Biofiltrering visade sig vara mycket effektivt för att förhindra akut dödlighet, även om det inte helt eliminerade alla negativa effekter.

Läs forskningsstudien här!

Läs mer här!

Kredit: Science of The Total Environment (2023)