Finska forskare kopplar besök till grönområden med minskad användning av receptbelagda läkemedel

Enligt en studie från Finland kan besök på urbana grönområden som parker och trädgårdar minska stadsbors användning av medicin mot ångest, sömnlöshet, depression, högt blodtryck och astma. Forskarna fann att besöka grönområden tre till fyra gånger i veckan minskade människor att vända sig till medicin för psykiska besvär eller högt blodtryck med en tredjedel och för astma med ungefär en fjärdedel. De positiva effekterna av att besöka grönområden var starkare bland dem med lägst årlig hushållsinkomst. Studiens resultat stödjer växande bevis för att bristande tillgång till grönområden är kopplat till olika hälsoproblem, där fattiga samhällen generellt sett har färre möjligheter att vara i naturen. De finska forskarna utgick från svar från en miljö-hälsoundersökning som gjordes mellan åren 2015 – 2016 där runt 7000 invånare i Helsingfors, Esbo och Vanda deltog. Undersökningen inkluderade information om hälsobeteenden, föroreningar och bullerexponering samt socioekonomisk status. Logistiska regressionsmodeller användes för att undersöka sambanden mellan variablerna. Studien publicerade i journalen Occupational & Environmental Medicine den 16 Januari 2023.

Läs forsknings artikeln här!

Bilden visar Tove Janssons park på Skatudden i Helsingfors. Foto: Sinikka Halme