C/O City välkomnar Borgholms kommun som nya medlemmar till föreningen!  

C/O City välkomnar gladeligen Borgholms kommun till föreningen! Här kan ni läsa om hur
Borgsholms kommun beskriver sitt naturvårdsarbete:

“Borgholms kommun arbetar aktivt med att förbättra vår naturvård och de ekosystemtjänster
naturen ger. Ett etappmål för en hållbar stadsutveckling som bidrar till de nationella målen är
att senast 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner ta tillvara och integrera
stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning
i städer och tätorter.“

Borgholms kommun har antagit en ny handlingsplan för sitt arbete med att bevara och
stärka ekosystemtjänster. Handlingsplanen innehåller en lång rad åtgärder som Borgholms
kommun ska arbeta med, vilket exempelvis berör hur skogen sköts, fler åtgärder för
pollinerande insekter och att hålla kvar vatten i landskapet.”

För mer information om Borgholms kommuns klicka här!