C/O City utvecklar ett nytt open source GIS-verktyg för grönytefaktor

C/O City kommer under våren 2019 att driva utvecklingsprojektet Q-GYF, där vi ska utveckla en GIS-baserad grönytefaktor för allmän platsmark i öppen programvara. Verktyget kan användas i planering och byggande för att säkerställa att utvecklingen i staden blir grön, hållbar och trivsam för de som bor och verkar där.

Yttyper i grönytefaktorn. Bild: C/O City

Arbetet baseras på grönytefaktorn (GYF), ett sätt att beräkna de gröna kvaliteterna på stadens allmänna platsmark. Verktyget effektiviserar GYF-beräkningen, visualiserar ekosystemtjänster och underlättar tolkningen av resultaten.

Verktyget utformas för att kunna användas genom hela stadsplaneringsprocessen och förbereds för att kunna hantera relevanta data-och planeringsunderlag. Det riktar sig i första hand till kommuner men kan användas av alla aktörer i stadsbyggandet.

Q-GYF utvecklas i det fria GIS-programmet QGIS, vilket öppnar för en bred och kostnadsfri användning från hösten 2019. Q-GYF kan styra utvecklingen mot högre grad av ekosystemtjänst-grundat beslutsfattande i stadsplanering.

Projektet drivs av C/O City med hjälp av WSP och White arkitekter som håller i utvecklingen av verktyget. Medverkar gör också Vellinge kommun, Umeå kommun, Nacka kommun, Stockholms stad, Ekologigruppen, Sweco och Landskapslaget.

Projektet finansieras av Stadsinnovationer, naturvårdsverkets stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar.