C/O City lanserar rapporterna GYF för Stadsdelar 3.0 och Grönytefaktorn i Stadsplaneringen

Foto: C/O City

Sedan sin början, år 2010, har C/O City kontinuerligt utvecklat verktyg och metoder som främjar arbetet med ekosystemtjänster i urbana områden. Nu har vi lanserat en uppdaterad version av grönytefaktorn; GYF för Stadsdelar 3.0, eller GYF 3.0 som det förkortas. Syftet med GYF 3.0 är att synliggöra ekosystemtjänster geografiskt och kvantitativt i en GYF-kvot. Verktyget kan användas för att ge en nulägesbeskrivning, jämföra scenarier och säkerställa uppföljning av ekosystemtjänster.

Kolla in GYF 3.0 här!

Foto: C/O City

C/O City även utarbetat en exempelsamling för grönytefaktorn, kallad Grönytefaktorn i Stadsplaneringen. Skriften är ett praktikprojekt som genomfördes under vintern 2022/2023 där GYF 3.0 och QGYF testades i pilotprojekt hos fyra kommuner som låg till grund för exempelsamlingen. Resterande exempel samlades från tidigare pilotprojekt där grönytefaktorn använts i stadsplaneringsprojekt. Syftet med exempelsamlingen är att ge samlad information och en erfarenhetsåterföring om hur verktygen tidigare tillämpats i stadsplaneringen. Exemplen utgår från tillämpning på kvartersmark, allmän platsmark och stadsdelsnivå och i kronologisk ordning från förr till nu.

Kolla in Grönytefaktorn i Stadsplaneringen här!