Blomstrande stadslandskap: Hur val av växter främjar pollinatörer

Blomsterpreferenser för olika pollinatörgrupper. Bild: Wang Hui

Pollinatörer minskar i antal både globalt och regionalt. Urbanisering inverkar negativt på pollinatörers mångfald och de tjänster som de bidrar med. Därför föreslår en studie att skapa grönområden i städer som är särskilt anpassade för pollinatörers.

Forskare från Wuhan Botanical Garden vid Chinese Academy of Sciences och Huazhong Agricultural University har funnit att genom att medvetet plantera attraktiva blommande växter kan förhållandet förbättras för pollinatörer i urbana grönområden.

Även om vissa studier redan har listat pollinatorvänliga växter för olika länder och regioner, pekar forskningen på att det behövs ytterligare undersökningar av de egenskaper hos blommande växter som påverkar pollinatörernas preferenser i stadsmiljöer.

För att undersöka detta närmare studerade forskarna olika egenskaper hos växter och blommor, pollinatörernas sammansättning och hur ofta de besökte grönområden i den tätbefolkade staden Wuhan i Kina. Målet var att analysera hur storleken på grönområden och egenskaperna hos växter och blommor påverkade besöksfrekvensen samt att identifiera preferenser hos olika grupper av pollinatörers när det gäller växt- och blomegenskaper.

Resultaten visade att blommans form, öppningsriktning och färg signifikant påverkade pollinatörers preferenser. Fjärilar föredrog tratt- och huvudformade blommor; tvåvingar föredrog uppåtvända gula och orange huvudformade blommor. Bin favoriserade tvååriga och fleråriga örtartade växter med skål- och flaggformade blommor. Solitära bin visade en preferens för horisontellt öppnade läpp- eller flaggformade blommor.

För att möta olika preferenser hos olika pollinatörer föreslogs det att öka mångfalden av blommande växter vid utformningen av pollinatörvänliga trädgårdar. Detta skulle främja den övergripande mångfalden av pollinatörer och bidra till att bevara dessa viktiga ekosystemtjänster i stadsmiljöer.

Besöksfrekvens (genomsnittligt antal besök som varje blomma fått per timme) och andelen pollinatörgrupper med de 30 mest attraktiva växtarter. Bild: Wang Hui

Läs mer här!

Läs studien här!