Grönytefaktor för stadsdelar 2.0

Inom projekt C/O City har man arbetat fram ett helt nytt verktyg som ska underlätta planeringen av ekosystemtjänster i staden. Verktyget heter grönytefaktor för stadsdelar, och förkortas GYF.

Verktyget Grönytefaktor för stadsdelar 2.0 (tidigare Grönytefaktor för allmän platsmark) utvecklades 2018 och kan till exempel användas för att skapa samsyn och öka kunskapen om ekosystemtjänster, utvärdera olika förslag ur ett ekosystemperspektiv, skapa robusta urbana ekosystemen som kan hantera störningar och förändringar, följa upp arbete med ekosystemtjänster i stadsplanering och bidra till att skapa attraktiva boende- och vistelsemiljöer.

GYF kan användas både för kvartersmark och allmän platsmark och kan således användas för hela stadsdelar. Arbetet med att utveckla GYF har pågått under flera år och flera samhällsaktörer har varit involverade i processen.

C/O City har drivit arbetet med hjälp av både kommuner, konsulter, experter och forskare som bidragit med kunskap, konstruktiv kritik och entusiasm. Verktyget har testats i sex kommuner i elva pilotprojekt. Deras input hur verktyget fungerar i verkligheten har haft stor betydelse för slutprodukten. Det ska bli spännande att nu få återkoppling från fler som använder verktyget så att vi kan fortsätta utveckla det, säger Helena Jeppsson, på WSP som varit projektledare för GYF.

Gösta Olsson, landskapsarkitekt inom Stockholms stad, har varit delaktig i arbetet, bland annat genom arbetet med Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden som var en av piloterna.

Dokumentet är innehållsrikt och ger bra vägledning att hålla sig till i arbetet. GYF är det första i sitt slag och kommer att bidra till mer hållbara och attraktiva stadsmiljöer. Tillsammans med övriga planeringsdokument bidrar det till att kunna planera för grönare och mer mångfunktionella allmänna platser som levererar flera ekosystemtjänster.

VERKTYGET

Ladda ned allt material för verktyget Grönytefaktor för stadsdelar (GYF)

Manual för GYF

GYF 2.0 beräkningsmall

För frågor om GYF, kontakta:
info@cocity.se